ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์จีน มาเก๊า ซัวเถา ( เยี่ยมญาติ 2 วัน ) จูไห่ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน FD

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์จีน มาเก๊า ซัวเถา ( เยี่ยมญาติ 2 วัน ) จูไห่


ประเทศ : จีน

ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน

สายการบิน : THAI AIR ASIA ( FD )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์จีน มาเก๊า ซัวเถา ( เยี่ยมญาติ 2 วัน ) จูไห่ ทัวร์จีน เที่ยวจีน
สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – เวเนเชี่ยน – จูไห่จูไห่ – เฮียงบู่ซัว – ไต่ฮงกง – ซัวเถา อิสระเยี่ยมญาติตามอัธยาศัยอิสระเยี่ยมญาติตามอัธยาศัยซัวเถา – จูไห่ – พระราชวังหยวนหมิง โชว์จูไห่ – หวีหนี่ – วัดไป๋หลิน – บัวหิมะ – ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย – มาเก๊า – สนามบินดอนเมืองกำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จีน ปี 2562

• เยือนถิ่นกำเนิดบรรพบุรุษชาวจีนแต้จิ๋วเชื้อสายต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วโลก ที่เมืองแต้จิ๋ว • นมัสการเจ้าพ่อเสือ “เฮียงบู๋ซัว” เสริมโชคลาภ บารมี ให้ธุรกิจการค้าขายเจริญรุ่งเรือง • เสริมมงคลชีวิตให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนนาน ไหว้อากง หรือ “ศาลเจ้าไต่ฮงกง” • อลังการการแสดง เรื่องราวประวัติศาสตร์ของจีน ประกอบแสง สี เสียง ณ พระราชวังหยวนหมิง
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน มาเก๊า ซัวเถา ( เยี่ยมญาติ 2 วัน ) จูไห่


วันที่ 1 ของการ ทัวร์จีน สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – เวเนเชี่ยน – จูไห่


8.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์ เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและที่นั่ง

10.00 น.
เหินฟ้าสู่มาเก๊า เที่ยวบินที่ FD 762 บริการอาหารบนเครื่อง

13.30 น.
ถึงมาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตำบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทร มาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 3 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่ความงดงามของสถานที่แห่งนี้ทำให้เกิดตำนานเล่าขานอยู่หลายเรื่อง รวมถึงเกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญขึ้นคือการลงสนธิสัญญามิตรภาพระหว่างอเมริกาและจีน นำท่านชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตะวันออกไกล พาท่านเดินทางสู่ THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย พร้อมสิ่งที่ให้ความบันเทิง ร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ศูนย์การค้าในร่มสุดหรูบนพื้นที่ถึง 1 ล้านตารางฟุต สัมผัสบรรยากาศท้องฟ้าสดใสสวยงามตลอด 24 ชม. พบกับความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโค้ง ลำคลองคดเคี้ยว สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางข้ามด่านสู่ เมืองจูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผ่านทางประตูบอกเขต หรือประตูพรมแดนระหว่างจีนและโปรตุเกส (มาเก๊า) ซึ่งใช้เป็นด่านพรมแดนสู่ประเทศจีนสร้างในปี ค.ศ. 1849 ผ่านเข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่

ค่ำ
(มื้อที่ 1) บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ ที่พัก XIANG QUAN HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ของการ ทัวร์จีน จูไห่ – เฮียงบู่ซัว – ไต่ฮงกง – ซัวเถา


เช้า
(มื้อที่ 2) บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองซัวเถา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ถิ่นกำเนิดชาวแต้จิ๋วที่มีอาศัยอยู่ทั่วโลก นำท่านแวะชิมชาขึ้นชื่อของเมืองซัวเถา

12.00 น. (เที่ยง)
(มื้อที่ 3) บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านนมัสการเจ้าพ่อเสือ ณ ภูเขาเฮียงบู่ซัว ซึ่งได้รับความเคารพและศรัทธาจากชาวจีนในเมืองไทย เป็นอย่างมาก เป็นองค์จริง ที่ทางไทยได้จำลอง มาที่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ซึ่งชาวจีนแต้จิ๋ว ถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับนักธุรกิจ แล้วต้องมานมัสการเฮี่ยงบู๋ซัว เพื่อความเจริญในการทำมาค้าขาย จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าไต่ฮงกง ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นเนื้อนาบุญของปอเต็กตึ้ง เป็นต้นกำเนิดที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณาของท่านในอดีต ปัจจุบันสุสานแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซม จากการร่วมใจกันบริจาคของชาวจีนและชาวไทยจนมีความยิ่งใหญ่โตและสวยงาม

ค่ำ
(มื้อที่ 4) บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ที่พัก HUA QIAN HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์จีน อิสระเยี่ยมญาติตามอัธยาศัย


เช้า
(มื้อที่ 5) บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารอิสระเยี่ยมญาติ ไม่รวมรถรับส่ง ***(อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ) *** ที่พัก HUA QIAN HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์จีน อิสระเยี่ยมญาติตามอัธยาศัย


เช้า
(มื้อที่ 6) บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารอิสระเยี่ยมญาติ ไม่รวมรถรับส่ง ***(อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ) *** ที่พัก HUA QIAN HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการ ทัวร์จีน ซัวเถา – จูไห่ – พระราชวังหยวนหมิง โชว์


เช้า
(มื้อที่ 7) บริการอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ ระหว่างการเดินทางให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติแบบที่ราบลุ่มของมณฑลกวางตุ้ง

12.00 น. (เที่ยง)
(มื้อที่ 8) บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม พระราชวังหยวนหมิง เป็นสวนที่จำลองมาจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง หลังจากถูกทำลายโดยพันธมิตร ในปี ค.ศ. 1860 ได้รับความเสียหายจนยากที่จะบูรณะพระราชวังหยวนหมิง จึงได้ระดมงบประมาณก่อสร้างใหม่ถึง 600 ล้านหยวน และชมโชว์หยวนหมิง ประกอบด้วยการแสดง แสง สี เสียง ชุดต่างๆ ยิ่งใหญ่อลังการ อาทิเช่น เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก ทั้งสนุกสนานและได้รับความรู้

ค่ำ
(มื้อที่ 9) บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ที่พัก XIANG QUAN HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ของการ ทัวร์จีน จูไห่ – หวีหนี่ – วัดไป๋หลิน – บัวหิมะ – ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย – มาเก๊า – สนามบินดอนเมือง


เช้า
(มื้อที่ 10) บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ “หวีหนี สาวงามกลางทะเล” นำท่านเดินทางกราบนมัสการเทพเจ้ากวนอู, เทพเจ้าโชคลาภ, เจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดไป๋หลิน หรือวัดดอกบัวขาว ซึ่งเป็นวัดที่ชาวเมืองจูไห่ ให้ความเคารพนับถือ จากนั้นแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาลเป่าฟู่หลิงหรือ “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือน้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานาน และช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส

12.00 น. (เที่ยง)
(มื้อที่ 11) บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนูซีฟู๊ด เป๋าฮื้อ หลังอาหารพาท่านแวะชม ร้านผ้าไหม พาท่านช้อปปิ้ง ณ ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองจูไห่ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สินค้าที่ระลึก ฯลฯ ซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกแก่ท่าน

20.00 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบิน FD765

21.30 น.
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม...
อัตรานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุ๊ป ไป-กลับ กรุงเทพ-มาเก๊า-กรุงเทพ ชั้นประหยัดตามรายการระบุ
  • ค่าที่พัก,ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ารถพาเที่ยวตามที่ระบุอยู่ในรายการ
  • ค่าวีซ่ากรุ๊ป
  • ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
  • *** ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน ***


อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
  • ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ
  • ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)
  • //* ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ขั้นต่ำ วันละ 30 หยวน / วัน ,= คนละ 180 หยวน/ทริป
  • ราคาโปรโมชั่นนี้ ไม่แจกกระเป๋า **


หมายเหตุ

@ @ หมายเหตุ @ @

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว

บริษัทฯ มีประกันอุบั ติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ

แล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***เงื่อนไข

@ @ เงื่อนไขการให้บริการ @ @

ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

*เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

*เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

@ @ การยกเลิก @ @

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน       เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-13 วัน    เก็บค่าเสียหาย 50 % ของราคาทัวร์

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 วัน         เก็บค่าใช้จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้น


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com