ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์จีน มหัศจรรย์มรดกโลก จางเจี่ยเจี้ย 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน UL

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์จีน มหัศจรรย์มรดกโลก จางเจี่ยเจี้ย


ประเทศ : จีน

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES ( UL )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์จีน มหัศจรรย์มรดกโลก จางเจี่ยเจี้ย ทัวร์จีน เที่ยวจีน
สนามบินสุวรรณภูมิ – กวางเจา – ฉางซาฉางซา – จางเจียเจี้ย (เดินทางไกล) – ภูเขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – โรงเรียนเขียนภาพวาดทราย-โชว์นางพญาจิ้งจอกขาวเทียนจื่อซาน (ขึ้นลิฟท์แก้ว/นั่งกระเช้าลง) -สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า – สวนสาธารณะเฮ่อหลง – ภาพวาดสิบลี้ (รวมรถราง) – ลำธารแซ่ทองจางเจียเจี้ย - ฉางซา – ศูนย์ผ้าไหม – อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - รถไฟด่วนความเร็วสูง - กวางเจาช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง-กวางเจา-กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จีน ปี 2562

“มหัศจรรย์มรดกโลก จ า ง เ จี ย เ จี้ ย” ภูเขาลอยฟ้าฮัลเลลูย่าห์ใน “อ ว ต า ร” กวางเจา - จางเจียเจี้ย–ภูเขาเทียนเหมินซาน–ถ้ำประตูสวรรค์-โรงเรียนสอนภาพวาดทราย ภูเขาเทียนจื่อซาน – สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า -สวนสารธารณะเฮ่องหลง –ภาพวาดสิบลี้ ลำธารแส้ทอง(จินเปียนซี)-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่- ตลาดค้าส่งเป่ยจิงลู่ 5 วัน 4 คืน (UL) *** ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว ที่สวยงามที่สุดของจางเจียเจี้ย ***
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน มหัศจรรย์มรดกโลก จางเจี่ยเจี้ย


วันที่ 1 ของการ ทัวร์จีน สนามบินสุวรรณภูมิ – กวางเจา – ฉางซา


10.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 7-8 เคาน์เตอร์ S สายการบินSRILANKAN AIRLINE พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

13.00 น.
เดินทางสู่ กวางเจา โดยเที่ยวบินที่ UL882 (บริการอาหารบนเครื่อง)

17.30 น.
เดินทางถึงสนามบินไป่หยุน “นครกวางเจา” เป็นเมืองเอกตั้งอยู่ภาคใต้ของมณฑลกวางตุ้ง เป็นเมืองวัฒนธรรมเก่าแก่อันลือชื่อมาแต่โบราณ เป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ ผ่านพิธีการตรวจเอกสารและรับสัมภาระแล้ว จากนั้นนำท่าน.......

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (1)

21.00 น.
จากนั้นพาท่านขึ้นรถไฟความเร็วสูง เพื่อนเดินทางไปยังเมืองฉางซา โดยขบวนที่ GI 6034

23.30 น.
ถึงเมืองฉางซา ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน เมืองฉางซาเป็นเมืองอุสาหกรรรมการ ถลุงเหล็กที่ทันสมัย 1 ใน 5 ของประเทศจีน พักที่ฉางซา HE DONG HOTEL (4 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2 ของการ ทัวร์จีน ฉางซา – จางเจียเจี้ย (เดินทางไกล) – ภูเขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – โรงเรียนเขียนภาพวาดทราย-โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว


เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (2) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับการตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1982 และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 ยังเป็นอุทยานที่สวยงามมาก ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 500 กว่าตารางกิโลเมตร ระหว่างทางได้ผ่านขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชอุ่มด้วยหลากหลาย

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (3)

บ่าย
นำท่านเที่ยว ภูเขาเทียนเหมินซาน จะต้องนั่งกระเช้าจากตัวเมืองจางเจียเจี้ยมีความยาวที่สุดในโลก คือ 7,455 เมตรใช้เวลา 40 นาที และจัดได้ว่าเป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดนั่งรถภายในผ่าน 999 โค้งจนถึงภูเขาเทียนเหมิน ซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า “ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน” หรือ ถ้ำเทียนเหมินซานหรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำหรือประตูสวรรค์ มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร นำท่านลงจากเขาเทียนเหมินซาน แวะชม โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย ของ ซื่อ จิน เซิง (จวินเซิงฮวาเยี้ยน) ผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ซึ่งใช้ทรายในการวาดภาพ นำท่านแวะชมของฝากล้ำค่าหยกจีนที่ขึ้นชื่อ เลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยกหรือเผ่เย้า เครื่องประดับนำโชคต่างๆ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (4) หลังอาหารนำท่านชม โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว ซึ่งเป็นโชว์กลางแจ้งที่สวยงามและยิ่งใหญ่ของเมืองจางเจียเจี้ย ที่มีความอลังการสวยงามยิ่ง หมายเหตุ : โชว์จิ้งจอกขาวเป็นการแสดงกลางแจ้ง เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ปิดการแสดงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นโชว์เสน่ห์ตะวันตกแทน พักที่ JING XI HOTEL (4 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์จีน เทียนจื่อซาน (ขึ้นลิฟท์แก้ว/นั่งกระเช้าลง) -สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า – สวนสาธารณะเฮ่อหลง – ภาพวาดสิบลี้ (รวมรถราง) – ลำธารแซ่ทอง


เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (5) นำท่านเดินทางเข้าเขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจี้ย ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นภูเขาฮัลเลลูย่าห์ในภาพยนต์เรื่องอวตาร ตั้งอยู่ทางตะวัน ตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างทางผ่านขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มด้วยหลากหลายต้นไม้นานาพันธุ์ ชมเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซานแล้ว นำท่านขึ้นเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง ลงจากจุดสูง 326 เมตร) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,290 เมตร เป็นเขตป่าอนุรักษ์ต่อเนื่องมา จากทางด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจื้ย นำท่านเปลี่ยนนั่งรถท้องถิ่นเที่ยวชมยอดเขาที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่นับมากกว่าร้อยยอด จากนั้นนำท่านสู่อีกหนึ่งของอุทยานจางเจียเจี้ยเปลี่ยนนั่งรถรางไฟฟ้าผ่านชมภาพวาดสิบลี้ ซึ่งเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกพิสดารเรียงรายกัน 200 ยอด โดยมีลำธารเล็กๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาก่อให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน ชมสะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า(เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (6)

บ่าย
นำท่านชมสถานที่สำคัญหลายแห่ง อาทิเช่น สวนสาธารณะเฮ่อหลง สวนแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นชาวสี่เจียและมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้ ภายในบริเวณสวนสาธารณะประกอบไปด้วย จุดชมวิวบนยอดเขา เซียนหนี่ว์ซ่านฮวา หรือ นางฟ้าโปยดอกไม้ และหน้าผาเจียงจวิน หรือ หน้าผาท่านนายพล พาท่านชมวิวที่สามารถมองเห็นจากยอดเขาเป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามจินตนาการ เช่น พู่กันจักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะ และยังมีลานแสดงดนตรีพื้นเมือง อนุสาวรีย์ ภาพที่ปรากฏจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามแต่ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน และจะเปลี่ยนไปตามสี่ฤดูกาลอีกด้วย กล่าวคือ ในบางเวลาจะปกคลุมด้วยเมฆหมอกหนาทึบ แต่ในบางขณะจะเห็นท้องฟ้าแจ่มใสปราศจากฟ้าฝน ทำให้นักทัศนาจรเกิดความรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินเข้าสู่แดนสวรรค์ อีกทั้งยังมีการนำเครื่อง บินรบสมัยสงครามเกาหลีเหนือและรถถังของนายพลเฮ่อหลงมาจัดแสดงไว้ นำท่าน(นั่งกระเช้าลอยฟ้าลงเขา)จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ลำธารจินเปียนซี หรือลำธารแส้ทอง ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขา และชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกต ลำธารจินเปียนซี มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะ สองฝั่งน้ำจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นจำนวนมาก เช่น ผาแส้ม้าทอง ผาอรหันต์เมาเหล้า ผาช่วยมารดาลอดสี่ทวารฯลฯ (เดินชมธรรมชาติประมาณ 1 กม.) จากนั้นนำท่านไปชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง หรือ “บัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่ท่านรู้จักดี

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) พักที่ JING XI HOTEL (4 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย - ฉางซา – ศูนย์ผ้าไหม – อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - รถไฟด่วนความเร็วสูง - กวางเจา


เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( 8 ) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองฉางซา

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 9 )

บ่าย
หลังอาหารนำท่านชม ศูนย์ผ้าไหมเซียงซิ่ว 1 ใน 4 ของศูนย์วิจัยผ้าปักไหมที่ลือชื่อที่สุดในประเทศจีน อันได้แก่ ซูซิ่ว เยวี่ยซิ่ว สวู่ซิ่ว และเซียงซิ่ว ซึ่งมีฝีมือในการปักผ้าไหมนั้นเป็นที่ยอมรับมาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นศิลปะในการปักลวดลายลงบนผืนผ้าไหมเป็นรูปทิวทัศน์ สัตว์ หรือแม้แต่บุคคลก็ล้วนแล้วแต่มีความงดงามอย่างยิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งเพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายสำหรับเป็นของฝากและที่ระลึกแก่คนที่รักทางบ้าน

16.30 น.
นำท่านเดินทางสู่เมืองกวางเจา โดยรถไฟด่วน เที่ยวที่ G1005

18.30 น.
เดินทางถึงกวางเจา

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10) พักที่ GRAND PEAK HOTEL (4 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการ ทัวร์จีน ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง-กวางเจา-กรุงเทพฯ


เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( 11 ) อิสระช้อปปิ้งถนนปักกิ่งตามอัธยาศัย เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีความนิยมอยู่ ซึ่งมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย อาทิ เสื้อผ้า, กระเป๋า, เครื่องหนัง, รองเท้า ฯลฯ

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)

15.00 น.
นำท่านเดินทางสู่สนามบินกวางเจา

18.00 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINES(UL) เที่ยวบินที่ UL883

20.00 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม.....
อัตรานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ ค่าภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินไทย
  • ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
  • ค่าวีซ่าจีนของพาสปอร์ตไทย ยื่น 4 วันทำการปกติ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท
  • ค่าอาหารทุกมื้อ ค่ารถรับส่ง และค่าเข้าชมตามสถานท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุตามรายการ


อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ฯลฯ
  • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 15 หยวนต่อวัน และคนขับรถ ท่านละ 15 หยวนต่อวัน สำหรับทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ท่านจะเห็นสมควร


หมายเหตุ

หมายเหตุ

1.ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่, ค่าโรงแรม, ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน+ภาษีน้ำมันของสายการบิน

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การก่อจลาจล, การนัดหยุดงาน หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

3.  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางแล้ว

4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน

5. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงิน ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้

7.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด

8. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด

9. รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น  หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญเงื่อนไข

เอกสารในการยื่นวีซ่า        1.  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน(กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุ)  

                                  2.  รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง - 2 นิ้ว ท่านละ 1 รูป (รูปสีอย่างเดียว รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

                                  3.  ระยะเวลาในการทำวีซ่า 4 วันทำการ

เงื่อนไขการยกเลิก     1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

                                      2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15–30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี

                                      3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7–14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นของราคาทัวร์ในทุกกรณี

                                      4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1–6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ประกาศ เริ่มตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2555 สถานทูตจีน ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
          1. กรณีนักท่องเที่ยวไม่เคยเดินทางไปประเทศจีน ภายใน 2 ปี สำหรับพาสปอร์ตทำใหม่และในเล่มเก่ามีวีซ่าจีนให้แนบพาสปอร์ตเล่มเก่ามาด้วย
          2. กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

                   2.1. สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด)
                   2.2. สำเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 6 เดือน ของ บิดา หรือ มารดา 
                   2.3. สำเนาพาสปอร์ต บิดา หรือ มารดา และ สำเนาวีซ่าจีนของบิดา หรือ มารดา 
                         ที่เคยเดินทางไปจีน ภายใน 2 ปี 

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com