ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน TG

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง


ประเทศ : จีน

ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL ( TG )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง ทัวร์จีน เที่ยวจีน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฉางซาฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือ – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - สะพานหงเฉียวเขาเทียนเหมินซาน – หน้าผาลอยฟ้า – ประตูสวรรค์ – หยก – ศิลปะทรายสีจูนเฟิง – ชิมชา - โชว์อลังการนางพญาจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เม่ยลี่เซียงซีอุทยานอู่หลิงหยวน– สวนเฮ่อหลง – สะพานหนึ่งในใต้หล้า – ภูเขาฮาเลลูยา (อวตาร) กระเช้า ลิฟท์แก้วไป๋หลง ภาพเขียน 10ลี้ – บัวหิมะ - หวงหลงต้ง (รวมล่องเรือ)ฉางซา – เกาะส้ม - หวงซิงลู่ – กรุงเทพกำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จีน ปี 2562

- ชมโชว์สุดอลังการ "The Love Story of A Woodman and A Fairy Fox" ผลงานการกำกับของ จางอวี้โหมว - นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกจากใจกลางเมืองสู่ยอดเขา - ล่องเรือชมบรรยากาศเมืองโบราณเฟิ่งหวงสุดโรแมนติก
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง


วันที่ 1 ของการ ทัวร์จีน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฉางซา


11.30 น.
คณะทัวร์พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

15.00 น.
เหินฟ้าสู่นครฉางซา โดยสายการบิน Thai Airways (TG) TG616

19.00 น.
ถึงนครฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานกว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของมณฑลหูหนานหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รถโค้ชปรับอากาศพร้อมไกด์ท้องถิ่นรอรับท่านที่สนามบินเพื่อนำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารหลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก Days Hotel

วันที่ 2 ของการ ทัวร์จีน ฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือ – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - สะพานหงเฉียว


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณเฟิ่งหวง(เมืองหงส์)ซึ่งเป็นเมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย อยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน อยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขาที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว มีแม่น้ำลำธารที่ใสสะอาดจนเห็นก้นบึ้ง

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านชมเมืองโบราณฟ่งหวง โบราณสถานทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย มีกำแพงเมืองโบราณ “เฟิ่งหวางกู่เฉิง” สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ชมบ้านกวีสมัยราชวงศ์ชิง “เสิ่นฉงเหวิน” ชมหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเมืองโบราณเฟิ่งหวางคือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำ นั่งเรือแจวล่องตามลำน้ำถัวเจียงสัมผัสวิถีชิวิตบ้านเรือน ริมน้ำ สนุกตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตรายชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์ว่านหมิงอวดความเป็นธรรมชาติสวยสดงดงาม ราวกับเมืองมนุษย์และเมืองสวรรค์ประกอบกันก็ไม่ปาน

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก Fenghuang Garden Hotel หรือเทียบเท่า 5ดาว

วันที่ 3 ของการ ทัวร์จีน เขาเทียนเหมินซาน – หน้าผาลอยฟ้า – ประตูสวรรค์ – หยก – ศิลปะทรายสีจูนเฟิง – ชิมชา - โชว์อลังการนางพญาจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เม่ยลี่เซียงซี


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เขาเทียนเหมินซาน สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518.6 เมตรห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร นำท่านนั่งกระเช้าที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร (ใช้เวลา 40 นาที) ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า ชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้ง ให้ท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้า พิสูจน์ความกล้า ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งบนทางเดินพิ้นกระจกระยะทางประมาณ 60 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1.4 กิโลเมตร นั่งกระเช้าลงมาเปลี่ยนรถอุทยานเดินทางสู่ถ้ำเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ผ่านถนนคดเคี้ยวไปมา 99 โค้ง เทียนเหมินซานเป็น 1 ใน 4 ภูเขาสวยของจีน เหตุที่เรียกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึ้น ช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร ขึ้นบันไดเลื่อนสู่ช่องประตูสวรรค์ หากบันไดเลื่อนปิดบริการท่านสามารถขึ้นบันได 999 ขั้น เพื่อที่จะได้เห็นช่องเขาประตูสวรรค์อย่างใกล้ชิดและวิวทิวทัศน์ที่สวยดั่งสวรรค์จากช่องเขานี้ จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลงจากเขา

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
หลังอาหารแวะชมหรือเลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก เผ่เย้า เครื่องประดับนำโชคต่างๆ จากนั้นนำท่านชมศิลปะทรายสีจูนเฟิง ศิลปะภาพที่ใช้ทรายและวัสดุจากธรรมชาติในการสรรสร้างภาพของท่านหลี่ จวิน เซิง ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากคนหนึ่งในประเทศจีน แล้วนำท่านแวะชิมชาที่ที่มีชื่อเสียงมีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็งและลดความอ้วน ชมวิธีการชงชาในแบบโบราณ

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ชมสุดยอดโชว์อลังการนางพญาจิ้งจอกขาว THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ด้วยนักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้งแสง สี เสียง ตระการตา โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ฟังเพลงรักไพเราะจับใจ เรื่องราวที่กล่าวถึงความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวยและชายหนุ่มตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรัก (โชว์นี้แสดงที่โรงละครกลางแจ้งหากมีเหตุให้การแสดงโชว์ไม่ได้ ทางบริษัทฯ จะจัดโชว์เสน่ห์ตะวันตก ทดแทนให้กับทางลูกค้า) หลังจบการแสดงนำท่านเข้าพักที่ Santo Domingo International Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว

วันที่ 4 ของการ ทัวร์จีน อุทยานอู่หลิงหยวน– สวนเฮ่อหลง – สะพานหนึ่งในใต้หล้า – ภูเขาฮาเลลูยา (อวตาร) กระเช้า ลิฟท์แก้วไป๋หลง


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร เข้าสู่เขตอุทยานอู่หลิงหยวน (เปลี่ยนรถอุทยาน) เข้าเขตป่าอนุรักษ์ต่อเนื่องมาจากทางด้านทิศเหนือของอุทยานนำท่านชมสวนเฮ่อหลง สวนแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นชาวสี่เจียและมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณนี้ ชมอนุสาวรีย์นายพลเฮ่อหลงและจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาเป็นรูปร่างต่างๆ ตามจินตนาการเช่น พู่กันธรรมชาติ สวนสวรรค์ นางฟ้าโปรยดอกไม้

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย
หลังอาหาร ชมเทียนเซี่ยตี้อี้เฉียว (สะพานหนึ่งในใต้หล้า)สะพานหินลอยฟ้า เกิดเองธรรมชาติเหมือนสะพานเชื่อมต่อระหว่างสองภูเขาเป็นที่น่าอัศจรรย์ ชมทัศนียภาพที่รายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดังเรื่องอวตารได้นำมาเป็นฉากในการถ่ายทำ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามยอดเขาสูงนับไม่ถ้วนโผล่ขึ้นมาจากพื้นพิภพ บางลูกมีลักษณะคล้ายกับบอนไซยักษ์ บางลูกเหมือนดาบเล่มมหึมาปักอยู่ รายล้อมด้วยเมฆหมอกปกคลุมสวยงามยิ่ง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดยอดของจางเจียเจี้ย ภูเขาที่มีทิวทัศน์สวยงามออกอย่างนี้ จะมีก็แต่อยู่บนสวรรค์เท่านั้น และหากไม่ได้ขึ้นชม เท่ากับว่ายังมาไม่ถึงจางเจียเจี้ย นำท่านลงเขาด้วยลิฟท์แก้วไป๋หลงที่มีความสูงถึง 326 เมตร (เพื่อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศหลากหลายจึงจัดให้มีการ ขึ้น - ลงเขาด้วยลิฟท์และกระเช้า อย่างละเที่ยวหรืออาจจะสลับได้โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมและสภาพอากาศเป็นหลักสำคัญ)

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก Santo Domingo International Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว

วันที่ 5 ของการ ทัวร์จีน ภาพเขียน 10ลี้ – บัวหิมะ - หวงหลงต้ง (รวมล่องเรือ)


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านชมภาพเขียนสิบลี้ (รถไฟเล็ก) ช่องแคบที่มีทัศนียภาพงดงาม มียอดเขาแปลกพิสดารและหินยักษ์เรียงรายกัน 200 ยอด ลำธารเล็ก ๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาก่อให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน จุดเด่นของทีนี่คือรูปภูเขาสามลูกเรียงกันเหมือนสามพี่น้อง นำท่านแวะศูนย์สมุนไพรจีน ที่รู้จักกันในนามบัวหิมะ รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หวงหลงต้ง หรือ ถ้ำมังกรเหลือง ถ้ำแห่งนี้มีความสูง 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถ้ำแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ภายในถ้ำมีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ลำธารใต้ดิน 2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแห่ง ถือเป็นถ้าที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย จนได้ชื่อว่า เป็นอภิมหาถ้ำแห่งจางเจียเจี้ย นำท่านล่องเรือไปตามธารน้ำใต้ดินของถ้ำซึ่งความลึกยังคงเป็นปริศนาอยู่จนทุกวันนี้ ท่านจะได้ชมถ้ำวังมังกร ชมวังแก้วผลึก วังซือหงอคงชมประตูแห่งความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อนที่มีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอกเงิน หินเครื่องดนตรีจีน เป็นต้น

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก Santo Domingo International Hotel หรือเทียบเท่า 5ดาว

วันที่ 6 ของการ ทัวร์จีน ฉางซา – เกาะส้ม - หวงซิงลู่ – กรุงเทพ


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่นครฉางซา เพื่อนำท่านเที่ยวชมเกาะส้ม โดยให้ท่านได้นั่งรถรางชมวิวรอบๆเกาะ เกาะส้มเป็นเกาะที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักตั้งอยู่กลางแม่น้ำเซียงเจียง ซึ่งเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ที่ไหลผ่านใจกลางนครฉางซามีพื้นที่ประมาณ70 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากส่วนเหนือสุดถึงใต้สุดจะอยู่ที่ 5กิโลเมตร และมีความกว้างที่ 50-200 เมตร เกาะแห่งนี้ถือได้ว่าเป็น Landmark ของนครฉางซาเลยก็ว่าได้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปวิวบนสวยๆบรรยากาศดีๆบนเกาะนี้ ก่อนนำท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
หลังอาหารนำท่านสู่ถนนคนเดินหวงซิง แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางนครฉางซาที่รวบรวมไว้ซึ่งสินค้านานาประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม อาทิเช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ข้าวของเครื่องใช้ อุปกรณ์กีฬา อาหาร ขนมทานเล่น และอื่นๆอีกมากมาย รวมถึงซุปเปอร์มาเกตที่ขายสินค้าราคาถูกอีกด้วย

เย็น
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารในสนามบินฉางซา

20.00 น.
เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways (TG) TG617

22.30 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม......
อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (BKK-CSX-BKK) โดยสายการบิน TG (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่าโรงแรมที่พัก 5 ดาวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งถ้ามี
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนของหนังสือเดินทางไทย 4 วันทำการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ใน ข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต


อัตรานี้ไม่รวม

 • กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินไทยกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %( กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นอัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นอัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
 • ค่าทิปเบล ใบละ 5 หยวน


หมายเหตุ

หมายเหตุ

1.             บริษัทฯ  มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.             บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.             หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.             บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.             รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.             ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.             กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

8.             มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

9.             หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.      เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน  300 หยวน /ร้าน/คน

 

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง

1.      หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2.      หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3.      รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4.      สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน เบอร์ติดต่อ อีเมลล์

5.      กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี แนบสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)

6.      กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ใช้สูติบัตรตัวจริง

7.      นักเรียน นักศึกษา ขอสำเนาบัตรสถานศึกษา

8.      กรณีที่มีเด็ก แต่ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา  ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมการเดินทางด้วย

9.      สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลืองต้องทำการแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าวเอง

10.  หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่) หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์

ผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทและค่าน้ำมันเพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเก็บ)

          บริษัทมีประกันอุบัติเหตุในวงเงินจำนวนประมาณ 1,000,000 บาทเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

-         หลังจากจอง รบกวน ชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท เพื่อเป็นการการันตีที่นั่ง

-         ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

 

เงื่อนไขการยกเลิก

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วัน คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้

2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป       เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 20 วัน      เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 19 วัน        เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

5.ยกเว้น กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำ กับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆเมื่อมัดจำแล้วท่านสามารถหาผู้เดินทางมาเปลี่ยนแทนในช่วงเวลาที่ทันกำหนดสายการบินออกตั๋ว หรือยื่นวีซ่าได้เท่านั้น

 

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะทัวร์จำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับที่เมืองจีน)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ไม่ถึง 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com