ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์จีน กวางเจา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จูเจียง อาบน้ำแร่ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน KQ

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์จีน กวางเจา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จูเจียง อาบน้ำแร่


ประเทศ : จีน

ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน

สายการบิน : KENYA AIRWAYS LIMITED ( KQ )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์จีน กวางเจา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จูเจียง อาบน้ำแร่ ทัวร์จีน เที่ยวจีน
กรุงเทพฯ – กวางเจา – ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง ฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง- สะพานหงส์ – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมแสงสีเมืองเฟิ่งหวงยามค่ำคืนเฟิ่งหวง– จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน - ประตูสวรรค์ –โชว์จิ้งจอกขาวเทียนจื่อซาน – สวนสาธารณะเฮ่อหลง–ภูเขาฮาเลลูย่า - เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว– ล่องเรือทะเลสาปเป่าเฟิงหู จางเจียเจี้ย – ฉางซา – แช่น้ำแร่ในโรงแรม Dolton Changsha hotel ฉางซา - นั่งรถไฟความเร็วสูง – กวางเจา – อนุสาวรีย์ 5 แพะ – บ้านตระกูลเฉิน–ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง – กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์จีน ปี 2562

เที่ยวสองเมืองใหญ่!! กวางเจา-จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวง-อาบน้ำแร่ ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง+โชว์จิ้งจอกขาว
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน กวางเจา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จูเจียง อาบน้ำแร่


วันที่ 1 ของการ ทัวร์จีน กรุงเทพฯ – กวางเจา – ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง


13.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ W ประตูทางเข้าที่ 10 โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

15.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ กวางเจา โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS เที่ยวบิน KQ886

19.00 น.
ถึง สนามบินไป่หวิน กวางเจา เมืองหลวงของ มณฑลกวางตุ้ง เมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมลฑลนี้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว รับประทานอาหารค่ำ (อาหารกล่อง)

ค่ำ
พิเศษ กวางเจา Night Life !!!!! นำท่านล่องเรือชม “แม่น้ำจูเจียง แม่น้ำไข่มุก” ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมณฑลกวางตุ้ง ท่านจะได้ผ่านสะพานต่าง ๆ พร้อมสัมผัสบรรยากาศแสง สี เสียง 2 ฟากฝั่ง ยามค่ำคืนอันตระการตา ริมฝั่งจูเจียงทางรัฐบาลกวางเจาได้ตั้งข้อกำหนดให้พัฒนาทิวทัศน์ให้ทันสมัยและสวยงาม หมายเหตุ: หากมีเหตุสุดวิสัยทำให้ตารางเวลาล่าช้า โปรแกรมจะเปลี่ยนเป็นช้อปปิ้งถนนปักกิ่งแทน จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรม พักที่ Euro Asia Hotel (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ของการ ทัวร์จีน ฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง- สะพานหงส์ – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมแสงสีเมืองเฟิ่งหวงยามค่ำคืน


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ เมืองฉางซา โดย รถไฟหัวจรวด ซึ่งเป็น รถไฟหัวจรวดความเร็วสูงที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว 330-350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงการเดินทางด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) ระหว่างทาง ท่านจะได้ชมความงามของธรรมชาติ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตตลอดสองข้างทางของคนท้องถิ่น

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง (เมืองหงส์) ซึ่งมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียวกว่า 20 สาย สิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง นำท่านชมเมืองที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง สร้างด้วยหินมีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” เดิมเป็นที่ว่าการอำเภอ มีจุดเด่น คือ กำแพงโบราณ ซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นสถานที่ได้รับความนิยมและเป็นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ จากการจดบันทึกประวัติของท่านเสิ่นฉงเหวินทำให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองเฟิ่งหวง นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่ง แม่น้ำ ให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นชมแสง สี อันสวยงามของเมืองโบราณเฟิ่งหวงในยามค่ำคืน พักที่ JINXIUFENGHUANG HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์จีน เฟิ่งหวง– จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน - ประตูสวรรค์ –โชว์จิ้งจอกขาว


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง )พื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงามจางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ.1982 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของสถานที่แห่งนี้ คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีช่องแคบ ลำธาร สระน้ำ และน้ำตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ำกว่า 40 ถ้ำ ซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จากองค์การ UNESCO จากนั้นนำท่าน แวะช้อปปิ้งที่ร้าน ผ้าไหม และ ใบชา

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน โดยการนั่งกระเช้าจากตัวเมืองจางเจียเจี้ย มีความยาวที่สุดในโลก คือ 7.5 กิโลเมตรเมตร เป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด ขึ้นสู่ เขาเทียนเหมินซาน ใช้เวลาในการนั่งกระเช้า 40 นาที ถึง เขาเทียนเหมินซาน จากนั้นเปลี่ยนนั่งรถท้องถิ่นผ่านเส้นทางที่มีความโค้ง 99 โค้ง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับภูมิประเทศที่สวยงามจากพื้นราบสู่แนวนาขั้นบันไดสู่ ถ้ำเทียนเหมิน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยที่สุด เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป ชมความงามของประตูสวรรค์ ซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง (การขึ้นถ้ำเทียนเหมินขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศหากหิมะตกท่านจะไม่สามารถเดินขึ้นบันได 999 ขั้นได้เนื่องจากอันตราย)

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร - การแสดงโชว์จิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก ต้องพลัดพรากจากกันทั้งที่ยังรักกัน ถือเป็นบทตำนานแห่งความรักที่น่ายกย่องยิ่งนัก ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืมกระพริบตา ยิ่งใหญ่กว่าโชว์หลิวซานเจี่ยที่หยางซั่ว ด้วยนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คน แสดงภายใต้สะพานคู่เชื่อมเขาสองลูก สะพานคู่รักใต้หล้า อลังการณ์กว่าโชว์ใดใดที่ท่านเคยสัมผัสมา หมายเหตุ: การแสดงโชว์จิ้งจอกขาวเป็นการแสดงกลางแจ้ง หากมีเหตุจำเป็นต้องปิดทำการแสดงในช่วงเวลาเดินทางนั้นๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทางบริษัทจะขอใช้สิทธ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมไปชมการแสดงโชว์เหมยลี่เซียงซี หรือโชว์เสน่ห์ตะวันตกแทน พักที่ TIANZI ZHULOU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์จีน เทียนจื่อซาน – สวนสาธารณะเฮ่อหลง–ภูเขาฮาเลลูย่า - เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว– ล่องเรือทะเลสาปเป่าเฟิงหู


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ก่อนเดินทางสู่เทียนจื่อซาน แวะร้าน นำท่านนวดฝ่าเท้า จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน (นั่งกระเช้าขึ้น) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,290 เมตร และเป็นเขตป่าอนุรักษ์ ต่อเนื่องมาจากทางด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจื้ย นำท่านเที่ยวชมยอดเขาที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่มากกว่าร้อยยอด นอกจากนี้ยังมีภูเขาทีเป็นต้นแบบภูเขาที่ปรากฏในภาพยนต์ฮอลลีวูดชื่อดัง “AVATAR” คือ “ภูเขาฮาเลลูย่า” นำท่านชมสถานที่สำคัญหลายแห่ง อาทิเช่น สวนสาธารณะเฮ่อหลง สวนแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นชาวสี่เจียและมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้ ภายในบริเวณสวนสาธารณะประกอบไปด้วย จุดชมวิวบนยอดเขา เซียนหนี่ว์ซ่านฮวา หรือ นางฟ้าโปรยดอกไม้ และหน้าผาเจียงจวิน หรือ หน้าผาท่านนายพล ให้ท่านชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาเป็นรูปร่างต่างๆ ตามจินตนาการ เช่น พู่กันจักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะ และยังมีลานแสดง ดนตรีพื้นเมือง อนุสาวรีย์ ภาพที่ ปรากฏจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามแต่ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน และจะเปลี่ยนไปตามสี่ฤดูกาลอีกด้วย กล่าวคือ ในบางเวลาจะปกคลุมด้วยเมฆหมอกหนาทึบ แต่ในบางขณะจะเห็นท้องฟ้าแจ่มใสปราศจากฟ้าฝน ทำให้นักทัศนาจรเกิดความรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินเข้าสู่แดนสวรรค์อีกทั้งยังมีการนำเครื่องบินรบสมัยสงครามเกาหลีเหนือและรถถังของนายพลเฮ่อหลงมาจัดแสดงไว้ นำท่านชม สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า (เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่องท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ จากนั้นนำท่านลงเขาด้วยลิฟท์แก้ว (นั่งลิฟท์แก้วไป่หลงลงจากจุดสูง 326 เมตร)

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหาร นำท่านสู่ร้านหยก จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู มรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ใจกลางเขตท่องเที่ยวอู่หลิงหยวนของเมืองจางเจียเจี้ย ห่างจากภูเขาเทียนจื่อซาน 8 กิโลเมตร รอบๆ ทะเลสาบอุดมโดยป่าไม้ สัตว์ป่า น้ำตกและถ้ำพิสดาร บ้านเกิดเฮ่งเจียของหนังเรื่องไซอิ๋วก็ถ่ายทำที่น้ำตกฉีเฟิงของทะเลสาบเป่าเฟิงหูแห่งนี้

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ TIANZI ZHULOU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย – ฉางซา – แช่น้ำแร่ในโรงแรม Dolton Changsha hotel


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานกว่า 3,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉินราชสำนักได้สั่งให้มีการจัดตั้งเขตฉางซาเป็นลักษณะเขตปกครอง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเขตฉางซาเป็นรัฐฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง ตอนเหนือติดกับทะเลสาบต้งถิง ตะวันออกติดกับภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดกับภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดกับภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อำเภอ ฉางซาเป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของมณฑลหูหนาน ด้วยมีคำกล่าวว่า “หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาเมืองฉางซาก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน”

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางต่อสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Dolton Changsha hotel(tongchengwenquan) ซึ่งเป็นโรงแรมฮอทสปริงที่เมืองฉางซา อิสระให้ท่านแช่น้ำพุร้อนภายในโรงแรม และมีสปาในร่มและกลางแจ้ง เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย (ฟรี!!!อาบน้ำแร่บ่อรวม ต้องใส่ชุดว่ายน้ำเท่านั้น หากท่านใดต้องการนวดสปา เสียค่าใช้จ่ายเอง ราคาทัวร์ไม่รวมสปา) พักที่ Dolton Changsha hotel(tongchengwenquan) (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ของการ ทัวร์จีน ฉางซา - นั่งรถไฟความเร็วสูง – กวางเจา – อนุสาวรีย์ 5 แพะ – บ้านตระกูลเฉิน–ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง – กรุงเทพฯ


เช้า
รับประทานอาหารเช้า (อาหารกล่อง) นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ(ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ) เพื่อนั่ง รถไฟหัวจรวด เดินทางกลับสู่ เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านชม อนุสาวรีย์ 5 แพะ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเทพเจ้าที่ดลบันดาลให้เมืองกวางโจวมีความเจริญอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรกรรม อนุสาวรีย์ห้าแพะ ซึ่งใช้หินแกรนิต 120 ก้อน แกะสลักประกอบเป็นแพะ 5 ตัว สูง 11 เมตร แพะตัวใหญ่คาบรวงข้าว 6 รวง ยืนสง่าบนดอย ตามโบราณ เล่ากันมาว่า สมัยโจวหยีหวาง มีเทวดา 5 องค์สวมเสื้อสีสันที่แตกต่างกัน ขี่แพะ 5 ตัว แพะคาบรวงข้าวมา 6 รวง จากสวรรค์ลงมาสู่เมืองมนุษย์ และมอบพันธุ์เมล็ดข้าวอันเป็นสิริมงคลให้ชาวกวางเจา พร้อมทั้งอวยพรให้คนกวางเจาพ้นจากความอดอยากตลอดกาล เมื่อสิ้นคำพูดเทวดาก็หายไป แพะที่ขี่มากลายเป็นก้อนหิน 5 ก้อน อนุสาวรีย์แพะ 5 ตัว จึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกวางเจาตั้งแต่นั้น จากนั้นนำท่านชม "บ้านตระกูลเฉิน" หรือบ้านของเหล่าคนแซ่เฉิน ซึ่งเป็นแซ่ใหญ่ 1 ใน 5 ของคนกวางเจา "บ้าน" หรือที่ควรจะเรียกว่า "คฤหาสน์" หลังนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ประมาณปี ค.ศ.1890 โดยคนตระกูลเฉิน ร่วมกัน ออกเงินสร้างเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตระกูลของตัวเอง และเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมและพร้อมทั้งเป็นสถานที่อบรม ลูกหลานก่อนที่จะไปสอบจอหงวน และได้กลายเป็นโรงเรียนตระกูลเฉิน ต่อมารัฐบาลจีนได้บูรณะซ่อมแซมเป็น ครั้งใหญ่ และประกาศให้เป็นสถานที่อนุรักษ์

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคาร นำท่านช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า ของที่ระลึก
ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ สนามบินไป่หวิน

21.30 น.
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS เที่ยวบิน KQ887

23.30 น.
ถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
อัตรานี้รวม

 • 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
 • 2. ค่าภาษีสนามบินจีน, ค่าประกันภัยและภาษีน้ำมัน
 • 3. ค่าตั๋วรถไฟหัวจรวดไป – กลับ กวางเจา-ฉางซา รวมสองเที่ยว
 • 4. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • 5. ค่าโรงแรมที่พัก (พัก 2 ท่าน / ห้อง หรือกรณีพัก 3 ท่าน / ห้อง เป็นเตียงเสริม)
 • 6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน
 • 7. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • 8. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 • 9. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • 10. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • 11. แจกน้ำดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด ต่อวัน


อัตรานี้ไม่รวม

 • 1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
 • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • 3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 • 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ 30 หยวน ต่อวัน ต่อคนลูกค้า


หมายเหตุเงื่อนไข

เอกสารในการยื่นวีซ่า(สำหรับพาสปอร์ตไทย)  

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. รูปถ่าย  2 นิ้ว ท่านละ 1 รูป (รูปสีอย่างเดียว รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 5. ระยะเวลาในการทำวีซ่า 4 วันทำการ

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
• ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท 
• ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท 
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

เงื่อนไขการจอง

 1. วางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
 2. แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ 
 3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย
 4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 12-15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีคณะออกเดินทางได้

 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
 3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

 


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com