ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย ฟ่งหวง พัก 5 ดาว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน WE

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย ฟ่งหวง พัก 5 ดาว


ประเทศ : จางเจี่ยเจี้ย

ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน

สายการบิน : THAI SMILE ( WE )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย ฟ่งหวง พัก 5 ดาว ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย เที่ยวจางเจี่ยเจี้ย
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฉางซา ฉางซา– เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือ – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - สะพานหงเฉียวเขาเทียนเหมินซาน – หน้าผาลอยฟ้า – ประตูสวรรค์ – ศิลปะทรายสีจูนเฟิง – โชว์มนต์นางพญาจิ้งจอกขาวอุทยานอู่หลิงหยวน – สะพานหนึ่งในใต้หล้า – ภูเขาฮาเลลูยา (อวตาร) กระเช้า ลิฟท์แก้วไป๋หลงลำธารแส้ทองจินเปียนซี - ภาพเขียน 10ลี้ – บัวหิมะ - หวงหลงต้ง (รวมล่องเรือ)ฉางซา – เกาะส้ม - หวงซิงลู่ – กรุงเทพกำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ราคาถูก ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ปี 2562

-ชมสุดยอดโชว์อลังการ "นางพญาจิ้งจอกขาว THE LOVE STORY" นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกจากใจกลางเมืองสู่ยอดเขา ล่องเรือชมบรรยากาศเมืองโบราณเฟิ่งหวงสุดโรแมนติก พิสูจน์ความกล้า ความสวยงามของ "หน้าผาลอยฟ้า"
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย ฟ่งหวง พัก 5 ดาว


วันที่ 1 ของการ ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฉางซา


13.00 น.
คณะทัวร์พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

15.00 น.
เหินฟ้าสู่นครฉางซา โดยสายการบิน Thai Smile (WE) WE616

19.00 น.
ถึงนครฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานกว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของมณฑลหูหนานหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รถโค้ชปรับอากาศพร้อมไกด์ท้องถิ่นรอรับท่านที่สนามบินเพื่อนำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารหลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก Days Hotel

วันที่ 2 ของการ ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ฉางซา– เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือ – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - สะพานหงเฉียว


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณเฟิ่งหวง(เมืองหงส์) ซึ่งเป็นเมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย อยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน อยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขาที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว มีแม่น้ำลำธารที่ใสสะอาดจนเห็นก้นบึ้ง

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชมเมืองโบราณฟ่งหวง โบราณสถานทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย มีกำแพงเมืองโบราณ “เฟิ่งหวางกู่เฉิง” สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ชมบ้านกวีสมัยราชวงศ์ชิง “เสิ่นฉงเหวิน” ชมหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเมืองโบราณเฟิ่งหวางคือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำ นั่งเรือแจวล่องตามลำน้ำถัวเจียงสัมผัสวิถีชิวิตบ้านเรือน ริมน้ำ สนุกตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตรายชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์ว่านหมิงอวดความเป็นธรรมชาติสวยสดงดงาม ราวกับเมืองมนุษย์และเมืองสวรรค์ประกอบกันก็ไม่ปาน

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก Fenghuang Garden Hotel หรือเทียบเท่า 5ดาว

วันที่ 3 ของการ ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน – หน้าผาลอยฟ้า – ประตูสวรรค์ – ศิลปะทรายสีจูนเฟิง – โชว์มนต์นางพญาจิ้งจอกขาว


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่ง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน นำท่านขึ้นสู่เขาโดย นั่งกระเช้าขึ้น-ลง (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร โดยใช้เวลา 40 นาที) ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุดชมวิว นำท่านเดินชม หน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลงมาจนถึงจุดเปลี่ยนจากกระเช้าไปขึ้นรถท้องถิ่นเพื่อเดินทางต่อไปให้ถึง ถ้ำเทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ ถ้ำเทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เหตุที่เรียกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึ้น ช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร และหากท่านต้องการขึ้นถึงจุดสูงสุดของยอดเทียนเหมินซาน ท่านต้องเดินขึ้นบันไดอีก 999 ขั้น(ในกรณีที่บันไดเลื่อนปิดปรับปรุง) เพื่อที่จะได้เห็นช่องเขาประตูสวรรค์และวิวทิวทัศน์ที่สวยดั่งสวรรค์จากช่องเขานี้ จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลงจากเขา (หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดจัดรายการนี้ ในกรณีที่มีหิมะปกคลุมถนนในฤดูหนาว ทางอุทยานจะทำการปิดถนนสาย 99 โค้งเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว)

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารแวะชมหรือเลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก เผ่เย้า เครื่องประดับนำโชคต่างๆ จากนั้นนำท่านชมศิลปะทรายสีจูนเฟิง ศิลปะภาพที่ใช้ทรายและวัสดุจากธรรมชาติในการสรรสร้างภาพของท่านหลี่ จวิน เซิง ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากคนหนึ่งในประเทศจีน สมควรแก่เวลาแวะชิมชาที่ที่มีชื่อเสียงมีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็งและลดความอ้วน ชมวิธีการชงชาในแบบโบราณ

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมสุดยอดโชว์อลังการ นางพญาจิ้งจอกขาว THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ด้วยนักแสดงกว่า 500 ชีวิตที่โลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้งแสง สี เสียง ตระการตาของผู้กำกับชื่อดังระดับโลกอย่าง จางอวี้โหมว โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ฟังเพลงรักไพเราะจับใจ เรื่องราวที่กล่าวถึงความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวยและชายหนุ่มตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรัก (โชว์นี้แสดงที่โรงละครกลางแจ้งหากมีเหตุให้การแสดงโชว์ไม่ได้ ทางบริษัทฯ จะจัดโชว์เสน่ห์ตะวันตก ทดแทนให้กับทางลูกค้าและไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ทุกกรณี) หลังโชว์จบนำท่านเข้าสู่ที่พัก Santo Domingo International Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว

วันที่ 4 ของการ ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย อุทยานอู่หลิงหยวน – สะพานหนึ่งในใต้หล้า – ภูเขาฮาเลลูยา (อวตาร) กระเช้า ลิฟท์แก้วไป๋หลง


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร เข้าสู่เขตอุทยานอู่หลิงหยวน (เปลี่ยนรถอุทยาน) เข้าเขตป่าอนุรักษ์ต่อเนื่องมาจากทางด้านทิศเหนือของอุทยาน

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นหลังอาหาร ชมเทียนเซี่ยตี้อี้เฉียว (สะพานหนึ่งในใต้หล้า)สะพานหินลอยฟ้า เกิดเองธรรมชาติเหมือนสะพานเชื่อมต่อระหว่างสองภูเขาเป็นที่น่าอัศจรรย์ ชมทัศนียภาพที่รายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดังเรื่องอวตารได้นำมาเป็นฉากในการถ่ายทำ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามยอดเขาสูงนับไม่ถ้วนโผล่ขึ้นมาจากพื้นพิภพ บางลูกมีลักษณะคล้ายกับบอนไซยักษ์ บางลูกเหมือนดาบเล่มมหึมาปักอยู่ รายล้อมด้วยเมฆหมอกปกคลุมสวยงามยิ่ง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดยอดของจางเจียเจี้ย ภูเขาที่มีทิวทัศน์สวยงามออกอย่างนี้ จะมีก็แต่อยู่บนสวรรค์เท่านั้น และหากไม่ได้ขึ้นชม เท่ากับว่ายังมาไม่ถึงจางเจียเจี้ย นำท่านลงเขาด้วยลิฟท์แก้วไป๋หลงที่มีความสูงถึง 326 เมตร (เพื่อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศหลากหลายจึงจัดให้มีการ ขึ้น - ลงเขาด้วยลิฟท์และกระเช้า อย่างละเที่ยวหรืออาจจะสลับได้โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมและสภาพอากาศเป็นหลักสำคัญ)

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก Santo Domingo International Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว

วันที่ 5 ของการ ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ลำธารแส้ทองจินเปียนซี - ภาพเขียน 10ลี้ – บัวหิมะ - หวงหลงต้ง (รวมล่องเรือ)


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านชมลำธารแส้ทองจินเปียนซี ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกตด้วยระยะ ทางยาว 7.5 ก.ม ลำธารแส้ทอง มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝั่งน้ำจะมี ภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นล้วนสวยงาม อย่างที่ท่านไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อนจาก และนำท่านชมภาพเขียนสิบลี้ (รถไฟเล็ก) ช่องแคบที่มีทัศนียภาพงดงาม มียอดเขาแปลกพิสดารและหินยักษ์เรียงรายกัน 200 ยอด ลำธารเล็ก ๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาก่อให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน จุดเด่นของทีนี่คือรูปภูเขาสามลูกเรียงกันเหมือนสามพี่น้อง นำท่านแวะศูนย์สมุนไพรจีน ที่รู้จักกันในนามบัวหิมะ รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ หวงหลงต้ง หรือ ถ้ำมังกรเหลืองถ้ำแห่งนี้มีความ สูง 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถ้ำแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ภายในถ้ำมีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ลำธารใต้ดิน 2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแห่ง ถือเป็นถ้าที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในจาง เจียเจี้ย จนได้ชื่อว่า เป็นอภิมหาถ้ำแห่งจางเจียเจี้ย นำท่านล่องเรือไปตามธารน้ำใต้ดินของถ้ำซึ่งความลึกยังคงเป็นปริศนาอยู่จนทุกวันนี้ ท่านจะได้ชมถ้ำวังมังกร ชมวังแก้วผลึก วังซือหงอคงชมประตูแห่งความสุข ชมประตู อายุยืน ฯลฯ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อนที่มีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอกเงิน หินเครื่องดนตรีจีน เป็นต้น

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก Santo Domingo International Hotel หรือเทียบเท่า 5ดาว

วันที่ 6 ของการ ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ฉางซา – เกาะส้ม - หวงซิงลู่ – กรุงเทพ


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่นครฉางซา เพื่อนำท่านเที่ยวชมเกาะส้ม โดยให้ท่านได้นั่งรถรางชมวิวรอบๆเกาะ เกาะส้มเป็นเกาะที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักตั้งอยู่กลางแม่น้ำเซียงเจียง ซึ่งเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ที่ไหลผ่านใจกลางนครฉางซามีพื้นที่ประมาณ70 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากส่วนเหนือสุดถึงใต้สุดจะอยู่ที่ 5กิโลเมตร และมีความกว้างที่ 50-200 เมตร เกาะแห่งนี้ถือได้ว่าเป็น Landmark ของนครฉางซาเลยก็ว่าได้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปวิวบนสวยๆบรรยากาศดีๆบนเกาะนี้ก่อนนำท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ถนนคนเดินหวงซิง แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางนครฉางซาที่รวบรวมไว้ซึ่งสินค้านานาประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม อาทิเช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ข้าวของเครื่องใช้ อุปกรณ์กีฬา อาหาร ขนมทานเล่น และอื่นๆอีกมากมายรวมถึงซุปเปอร์มาเกตที่ขายสินค้าราคาถูกอีกด้วย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฉางซา

20.00 น.
เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Smile (WE) WE617

22.00 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (BKK-CSX-BKK) โดยสายการบิน WE (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่าโรงแรมที่พัก 5 ดาวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งถ้ามี
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ใน ข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต


อัตรานี้ไม่รวม

 • กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินไทยกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %( กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นอัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นอัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน


หมายเหตุ

-1.             บริษัทฯ  มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.             บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.             หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.             บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.             รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.             ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.             กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

8.             มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

9.             หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.      เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน  300 หยวน /ร้าน/คนเงื่อนไข

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วัน คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้

2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป       เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 20 วัน      เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 19 วัน        เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

5.ยกเว้น กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำ กับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆเมื่อมัดจำแล้วท่านสามารถหาผู้เดินทางมาเปลี่ยนแทนในช่วงเวลาที่ทันกำหนดสายการบินออกตั๋ว หรือยื่นวีซ่าได้เท่านั้น


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com