ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์จีน กวางเจา ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย 5 วัน บิน TG 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน TG

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์จีน กวางเจา ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย 5 วัน บิน TG


ประเทศ : จางเจี่ยเจี้ย

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL ( TG )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์จีน กวางเจา ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย 5 วัน บิน TG ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย เที่ยวจางเจี่ยเจี้ย
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - กวางเจา – รถไฟด่วนความเร็วสูง - ฉางซา อุทยานจางเจียเจี้ย –เทียนเหมินซาน กระเช้ากอนโดล่า –– ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย –เขาเทียนจื่อซาน กระเช้าสู่สวรรค์ ลิฟ์ท์แก้วไป่หลง -ลำธารแส้ม้าทอง(จินเปียนซี) –– สะพาน “เทียเสี้ยตี้อี้เฉียว” –สวนจอมพลเฮ่อหลง-- ทิวทัศน์ภาพเขียนพู่กันสิบลี้-โชว์ จิ้งจอกขาวจางเจียเจี้ย - ถ้ำพญามังกร - ฉางซาฉางซา–กวางเจา-รถไฟด่วนความเร็วสูง – ช้อปปิ้งตลาดค้าส่ง - กรุงเทพกำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ราคาถูก ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ปี 2562

ฉากหลังภาพยนตร์เรื่อง "AVATAR" สุดยอด กับ "รถไฟด่วน" เร็วสุดในโลก เดินทางโดยสายการบินไทย ไม่ล่าช้า ออกเดินทางแน่นอน ราคามั่นใจ ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ แอบแฝง รับไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส จุใจโหลดกระเป๋า 20 กก. และสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง 7 กก. มาตรฐานการซ่อมบำรุง ระดับโลก เลือกเที่ยวบินได้มากกว่า อาหารเครื่องดื่มพร้อมบริการ เที่ยวบิน ตรงเวลา
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน กวางเจา ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย 5 วัน บิน TG


วันที่ 1 ของการ ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - กวางเจา – รถไฟด่วนความเร็วสูง - ฉางซา


7.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน

10.00 น.
เหิรฟ้าสู่ กวางเจา เที่ยวบินที่ TG 668

13.30 น.
ถึงสนามบินกวางเจา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร แล้ว... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยรถไฟด่วน ความเร็ว 350 กิโลเมตร / ชั่วโมง (บัตรโดยสารชั้นปกติ) (ขอความกรุณาทุกท่านนำกระเป๋าสัมภาระขึ้นขบวนรถไฟด้วยตัวท่านเอง โดยมีหัวหน้าทัวร์คอยช่วยเหลือท่าน) เชิญทุกท่านพิสูจน์ความเร็วของรถไฟด่วนสายนี้ ซึ่งถือเป็นความเร็วอันดับหนึ่งแบบทิ้งห่างจากคู่แข่งหลายช่วงตัว โดยบริษัท Siemens, Bombardier และ Alstom ได้ร่วมกันออกแบบและสร้างรถไฟระบบนี้ขึ้นมา และจากการทดลองวิ่งเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 395 ก.ม. / ช.ม. แม้ความเร็วเฉลี่ยตลอดการเดินทาง 350 ก.ม. /ช.ม. ซึ่งก็ยังเร็วกว่าคู่แข่งอื่นๆ มาก อาทิ รถไฟหัวกระสุนของญี่ปุ่น (243 ก.ม./ช.ม.), เยอรมันนี (232 ก.ม./ช.ม.), และฝรั่งเศส (277 ก.ม. / ช.ม.) รถไฟสายใหม่ของจีนนี้จะเชื่อม 20 เมืองตลอดเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงภาคกลางของประเทศเข้ากับภูมิภาคที่ยังคงพัฒนาล้าหลังอีกจำนวนมาก… ถึง เมืองฉางซา เป็น เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของมณฑลหูหนานด้วย

ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร… จากนั้นนำท่านสู่ที่พัก พัก XIANG JUN HUA TIAN HOTEL หรือ เทียบเท่า 4*

วันที่ 2 ของการ ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย อุทยานจางเจียเจี้ย –เทียนเหมินซาน กระเช้ากอนโดล่า –– ถนนคนเดิน


เช้า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็นป่าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปีค.ศ. 1982 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของสถานที่แห่งนี้ คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีช่องแคบ ลำธาร สระน้ำ และน้ำตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ำกว่า 40 ถ้ำ ซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จากองค์การ UNESCOจากนั้นนำท่านสู่ เทียนเหมินซาน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจางเจียเจี้ย ห่างจากตัวเมืองไป 8 กม. เทียนเหมินซานเดิมเป็นชื่อถ้ำ ตั้งชื่อมาแต่สมัยสามก๊ก ภายหลังใช้เรียกเป็นชื่อภูเขาด้วย ในปี ค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นที่วัดฝีมือของนักบินชั้นเยี่ยม ในการบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี้ เทียนเหมินซานมียอดสูงสุด สูง 1,518 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ 190 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขายังเป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่างที่สุด ต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นมีอายุนับร้อยปี ในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเที่ยวเทียนเหมินซาน ได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 550 ล้านหยวน พัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว นำท่าน ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร ขึ้นสู่จุดสูงสุด “เซี่ยจ้าน” ชมความงามของภูผานับร้อยนับพันยอด จากนั้นนั่งกระเช้าลงมาที่สถานี “จงจ้าน” นั่งรถของการท่องเที่ยวท้องถิ่นนำท่านเดินทางสู่ทางขึ้นประตูสวรรค์ ถึงทางขึ้นจุดธูปใหญ่ไหว้ฟ้าขอพรเทพสวรรค์ แล้วท้าทายความสมบูรณ์ของร่างกาย ออกกำลังกายขึ้นบันได 999 ชั้น ขึ้นสู่ช่องเขาประตูสวรรค์ “เทียนเหมินซาน”

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร... จากนั้นนำท่านแวะชมโรงงานผลิต ผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด(แปลกแต่จริง)เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหมเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง จากนั้น ให้ท่านเที่ยวชมในเมืองจางเจียเจี้ย ช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ถนนคนเดินทาง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน

ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร… ..จากนั้นนำท่านสู่ที่พัก  พัก JIN TIAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันที่ 3 ของการ ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย จางเจียเจี้ย –เขาเทียนจื่อซาน กระเช้าสู่สวรรค์ ลิฟ์ท์แก้วไป่หลง -ลำธารแส้ม้าทอง(จินเปียนซี) –– สะพาน “เทียเสี้ยตี้อี้เฉียว” –สวนจอมพลเฮ่อหลง-- ทิวทัศน์ภาพเขียนพู่กันสิบลี้-โชว์ จิ้งจอกขาว


เช้า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก... จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้น เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) ซึ่งอยู่ใน เขตอุทยานเอี๋ยนเจียเจี้ย ด้วยกระเช้าสู่สวรรค์ พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจมิรู้ลืม ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงสุดวัดได้ถึง 1,250 เมตร ทั้งทางด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน ลำห้วยลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่าง ๆ ยืนตระหง่านค้ำฟ้า เสมือนหนึ่งรี้พลมากมายกำลังเคลื่อนทัพใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว... นำท่าน จากนั้นนำท่านเที่ยว ชมลำธารจินเปียนซี หรือ ลำธารแส้ทอง ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขา และชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกต ลำธารจินเปียนซี มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะ สองฝั่งน้ำจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นจำนวนมาก เช่น ผาแส้ม้าทอง ผาอรหันต์เมาเหล้า ผาช่วยมารดาลอดสี่ทวารฯลฯ (เดินชมธรรมชาติประมาณ 1 กม.) จากนั้นนำท่านไปยัง เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานอันดับ 1แห่งใต้หล้า) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดัง อวตาร ได้นำมาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันสวยงามแสนประทับใจ มิรู้ลืม ยากที่จะหาคำบรรยายมาพรรณาได้...

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร... นำท่านขึ้น-ลงเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง สูง 326 เมตร...จากนั้นนำชมสวนจอมพลเฮ่อหลง ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นชาวสี่เจีย และมีถิ่นกำเนิด อยู่ในบริเวณนี้ จากจุดชมวิวบนยอดเขา สวนสาธารณะแห่งนี้ ท่านสามารถ มองเห็นยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถ้วนโดยปกคลุมไปด้วยเมฆหมอก และพฤกษานาๆพันธุ์ มีรูปร่างต่างๆ ตามจินตนาการ เช่น พู่กันจักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะและในบางครั้ง ภาพที่ปรากฏจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอีกด้วย ทำให้นักทัศนาจรเกิดความรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินเข้าสู่แดนสวรรค์ ยังมี ลานแสดงดนตรีพื้นเมือง อนุสาวรีย์ท่านเฮ่อหลง จากนั้นนำชมทิวทัศน์ ภาพเขียนพู่กันสิบลี้ ซึ่งเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกพิสดารเรียงรายกัน 200 ยอด โดยมีลำธารเล็ก ๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียนพู่กันจีน (รวมรถไฟฟ้าเล็ก)

ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร... จากนั้น นำท่านชม โชว์อลังการโชว์จิ้งจอกขาว THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ เป็นเรื่องนาวที่ซาบซึ้งตรึงดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคู่ให้ผู้ชมยิ้มหวานกับตอนจบแบบ HAPPY ENDING นักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้งแบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่งอี้งกับเทคนิคการเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาว โชว์นี้แสดงทีโรงละครกลางแจ้งหากมีเหตุให้การแสดงโชว์ไม่ได้ ทางบริษัททัวร์จะ จัดหาโชว์เสน่ห์ตะวันตกหรือโชว์พื้นบ้านอื่นทดแทนให้ กับทางลูกต้า และ ไม่สามารถ เรียกเงินคืนได้ทุกกรณี ใช้เวลาประมาณ 1 ชม... พัก JIN TIAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันที่ 4 ของการ ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย จางเจียเจี้ย - ถ้ำพญามังกร - ฉางซา


เช้า
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร... จากนั้นนำท่านสู่ที่พัก พัก XIANG JUN HUA TIAN HOTEL หรือ เทียบเท่า 4*

เช้า
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร... จากนั้นนำท่านสู่ที่พัก พัก XIANG JUN HUA TIAN HOTEL หรือ เทียบเท่า 4*

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร... จากนั้นนำท่านสู่ ฉางซา มีคำกล่าวว่า “หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาเมืองฉางซาก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน”...นำท่านเยี่ยมชมร้าน จิวเวอร์รี่

ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร... จากนั้นนำท่านสู่ ฉางซา มีคำกล่าวว่า “หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาเมืองฉางซาก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน”...นำท่านเยี่ยมชมร้าน จิวเวอร์รี่

วันที่ 5 ของการ ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ฉางซา–กวางเจา-รถไฟด่วนความเร็วสูง – ช้อปปิ้งตลาดค้าส่ง - กรุงเทพ


เช้า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรม... นำท่านเดินทางสู่เมืองกวางเจา โดย รถไฟด่วน ความเร็ว 350 กิโลเมตร / ชั่วโมง (บัตรโดยสารชั้นปกติ). มณฑลกวางตุ้ง ไป๋หยุน เมืองกวางเจา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งมีประชากรประมาณ 2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทำให้มีการจราจรทางน้ำที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีนเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีน ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มสามเหลี่ยม แม่น้ำจูเจียง และอยู่ห่างจากฮ่องกงเพียง 150 กิโลเมตร จึงได้ชื่อว่าเป็นเมือง หน้าด่านที่สำคัญของจีน และได้รับการขนานนามว่าเป็น “South Gate of China”

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร... ได้เวลาสมควรนำท่าน.. นำท่านสู่ ตลาดค้าส่งกวางเจา พบสินค้าราคาถูกจำนวนมาก ให้ท่านได้ซื้อกลับไปทำธุรกิจ หรือ ซื้อเป็นของฝากให้คนที่คุณรัก... ได้เวลาสมควรนำท่านสู่สนามบิน

20.30 น.
เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ TG 679

23.00 น.
ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
อัตรานี้รวม

  • - ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ (ตามกรุ๊ป)// ค่าวีซ่าจีน (4 วันทำการ) // ภาษีสนามบินไทย-จีน
  • - ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องคู่ ตามรายการระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
  • - ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
  • - ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน)
  • - ค่าน้ำหนักที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม ( หากน้ำหนักเกินกว่าที่ระบุท่านรับผิดชอบค่าปรับเอง )


อัตรานี้ไม่รวม

  • - ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
  • - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าวีดีโอ, ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่ท่านสั่งเพิ่มเติมเอง


หมายเหตุ

หมายเหตุ

·       เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

·        การสำรองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สำเนาการชำระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงานขายเท่านั้น

·        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 32 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด  หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนำคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ

·        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ

·        เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

·        ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล ห้าแสนบาทและมีเงื่อนไขอื่นๆระบุตามกรรมธรรม์)

·        ราคาอาจมีการปรับราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

·        กรณีที่ท่านชำระมัดจำหรือชำระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับเฉพาะวันทำการ ทางบริษัทฯจะดำเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า),กรณียกเลิกการเดินทางเนื่องจากป่วยต้องนำส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทำเรื่องกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถทำเรื่องคืนได้หรือไม่/กรณีที่ชำระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยและค่าดำเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทำการเรียกเก็บ/ อนึ่งตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะหากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

·        การที่ท่านไม่เดินทางตามรายการ อาจทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ( กรณีไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เพิ่มร้านละ 200 เหรียญ / ท่าน)เงื่อนไข

โรงแรมที่จีนตอนนี้มีโครงการลดโลกร้อน จึงงดแจกของ Complementary ในโรงแรมที่พักเช่น สบู่ แชมพู หมวกอาบน้ำ กาแฟฯลฯ

รบกวนทุกท่านกรุณาเตรียมค่าทริปไกด์และคนขับรถ  วันละ 30 หยวนต่อวัน รวม 180 หยวนตลอดการเดินทาง

สำรองที่นั่ง

ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

โปรดทราบ

ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเที่ยวในเส้นทางธรรมชาติที่มีการใช้เส้นทางภูเขา การล่องเรือ ฯลฯ  หากมีอุปสรรค์ทำให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้เช่น ถนนปิด กระเช้าหยุดให้บริการ เรือไม่วิ่ง เพราะอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัย หรือในกรณีอื่นๆบริษัทรับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรให้เท่านั้นหากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com