ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์จีน ปีใหม่ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 6 วัน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน MU

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์จีน ปีใหม่ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 6 วัน


ประเทศ : คุนหมิง

ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน

สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES ( MU )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์จีน ปีใหม่ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 6 วัน ทัวร์คุนหมิง เที่ยวคุนหมิง
กรุงเทพฯ – คุนหมิง คุนหมิง – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์ (ถ่ายรูปด้านนอก) ต้าหลี่ – โรงงานหยก - ลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง ภูเขาหิมะมังกรหยก – อุทยานน้ำหยก – ลี่เจียง - คุนหมิง เขาซีซาน – ผ้าไหม – บัวหิมะ – วัดหยวนทง – ไข่มุกช้อปปิ้ง - คุนหมิง - กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์คุนหมิง ราคาถูก ทัวร์คุนหมิง ปี 2562

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน ปีใหม่ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 6 วัน


วันที่ 1 ของการ ทัวร์คุนหมิง กรุงเทพฯ – คุนหมิง

วันที่ 2 ของการ ทัวร์คุนหมิง คุนหมิง – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์ (ถ่ายรูปด้านนอก)

วันที่ 3 ของการ ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ – โรงงานหยก - ลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง

วันที่ 4 ของการ ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก – อุทยานน้ำหยก – ลี่เจียง - คุนหมิง

วันที่ 5 ของการ ทัวร์คุนหมิง เขาซีซาน – ผ้าไหม – บัวหิมะ – วัดหยวนทง – ไข่มุก

วันที่ 6 ของการ ทัวร์คุนหมิง ช้อปปิ้ง - คุนหมิง - กรุงเทพฯ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าวีซ่าจีน (หนังสือเดินทางไทย)
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการท่องเที่ยว ท่านละ 1,000,000.- บาท


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำเอกสารของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าของคนต่างชาติ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักผ้า, ค่าอาหาร, เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 • ค่าน้ำหนักเกินจากสายการบินกำหนด 20 กก. ฯลฯ
 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่บริกรของโรงแรม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%, ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ 10 หยวน ต่อคน ต่อวัน รวม 6 วัน 180 หยวน


หมายเหตุ

หมายเหตุ              

ðรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ðบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน 

ðการไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้

ðบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมืองความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี  เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน **

****   อัตราค่าบริการ     **ไม่แจกกระเป๋าเดินทาง**เงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ          มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

 

การยกเลิก            

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน     เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

** ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ  **


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com