ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 7D6N 7 วัน 6 คืน โดยสายการบิน TG

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 7D6N


ประเทศ : คุนหมิง

ระยะเวลา : 7 วัน 6 คืน

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL ( TG )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 7D6N ทัวร์คุนหมิง เที่ยวคุนหมิง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – ต้าหลี่ ล่องเรือทะเลสาบเอ๋อไห่ – เจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่ต้าหลี่ – ลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก– นั่งกระเช้า GLACIER PARK–โชว์ Impression Lijiang อุทยานน้ำหยก–วัดยี่เฟิง ลี่เจียง – จงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน เมืองโบราณจงเตี้ยนทะเลสาบปีถาไห่ – ทะเลสาบสูตูหู – วัดซงจ้านหลิง – คุนหมิงคุนหมิง – วัดหยวนทง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์คุนหมิง ราคาถูก ทัวร์คุนหมิง ปี 2562

-
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 7D6N


วันที่ 1 ของการ ทัวร์คุนหมิง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – ต้าหลี่


8.30 น.
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน นานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่รุ้งทองทัวร์คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินบัตรโดยสารและสัมภาระ

10.30 น.
ออกเดินทางสู่นครคุนหมิงโดยเที่ยวบินที่ TG612 (ใช้เวลาประมาณ 2.15 ช.ม.)

14.00 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานอูเจียป้า เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ) นำท่านโดยสารรถโค้ช เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ (350 ก.ม. / ประมาณ 4 ช.ม.)

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ASIA STAR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ของการ ทัวร์คุนหมิง ล่องเรือทะเลสาบเอ๋อไห่ – เจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
นำท่านล่องทะเลสาบเอ๋อไห่ (ห้อง VIP ส่วนตัว) เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รองจากทะเลสาบเตียนฉือของมณฑลยูนนาน ชมความงามของภูเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบซึ่งมีขนาดกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ 255 ตารางเมตร มีความสูงสุดถึง 20 เมตร และล้อมรอบด้วยภูเขาหิมะ ในระหว่างการล่องเรือนั้นภายในเรือสำราญนี้จะมีการแสดงของชาวไป๋ เช่น การชงชาพื้นเมือง ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่าของเมืองจีน หยกจีนที่ขึ้นชื่อ เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

บ่าย
นำท่านชม “ซานถ่า ” หรือ เจดีย์ 3 องค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ( นั่งรถราง ) ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง จึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนากำลังได้รับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มีอายุกว่า 1,000 ปี และได้มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7 – 10 กว่า 600 ชิ้น ในองค์เจดีย์ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองเก่าต้าหลี่ ท่านจะได้ชมบ้านเรือน ร้านค้าต่างๆ ตลอดจนชมความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชาติกลุ่มน้อย เรียกว่าชาวนาซี ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมายที่เป็นของพื้นเมือง แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ ผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามสองข้างทาง และชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวต้าหลี่และลี่เจียง รวมไปถึงชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในแถบมณฑลยูนนาน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ASIA STAR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ – ลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
เดินทางสู่ เมืองลี่เจียง นำท่านโดยสารรถโค้ช เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาว หน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและ วัฒนธรรม เช่น การมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้ว

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนำท่านสู่ “ เฮยหลงถัน ” หรือ สระมังกรดำ ชมความงดงามของอุทยานที่กว้างใหญ่และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมาก จนสามารถสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะให้เห็นได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นจุดที่ท่านสามารถชมยอดเขามังกรหยกได้อย่างงดงามและชัดเจนอีกด้วย นำท่านเที่ยว เมืองโบราณลี่เจียง กำแพงโบราณ ตลาดสี่เหลี่ยม หรือ ต้าเอี้ยนเจิ้น ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ้อง มีอายุกว่า 1,000ปี และยังคงสภาพเมืองที่อาศัยแบบดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบัน องค์การ UNESCO ประกาศให้เป็นเมืองอนุรักษ์มรดกโลกแห่งหนึ่งของโลก นำท่านเดินทางบนทางเดินแคบๆที่ปูด้วยหินอัดแน่น รายล้อมด้วยเรือนไม้ 2 ชั้นกึ่งดินกึ่งไม้ โดยมีแม่น้ำหยก ไหล ผ่านเชื่อมกับจัตุรัสกลางเมือง เป็นเสมือนหลอดเลือดเลี้ยงชาวลี่เจียงกว่า 5,000คนที่อาศัยในละแวกบริเวณเมืองเก่า

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้น เดินทางเข้าที่พัก โรงแรม LV YING HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก– นั่งกระเช้า GLACIER PARK–โชว์ Impression Lijiang อุทยานน้ำหยก–วัดยี่เฟิง


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
นำท่านชม ภูเขาหิมะมังกรหยก ที่ประกอบด้วยเทือกเขา 13 ลูก ทอดตัวยาวคล้ายมังกร กำลังเลื้อย นำท่านนั่งกระเช้าตัวใหม่ซึ่งเป็นกระเช้าที่สูงที่สุดในประเทศจีน( 1 กระเช้านั้งได้ 6 ท่าน ) กระเช้าจะพาท่านสู่จุดชมวิวที่เรียกว่า สวนธารน้ำแข็ง(GLACIER PARK) ที่ระดับความสูง 4,506 เมตร ภูเขาหิมะมังกรหยกนับเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าต่างๆ ในลี่เจียง แม้จะสูงเพียง 5,596 เมตร แต่ทุกวันนี้ยังไม่มีมนุษย์คนใดสามารถพิชิต ยอดเขาซานจือโต่ว นี้ได้สำเร็จ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านชมโชว์ใหญ่ ชุด IMPRESSION LIJIANG (ZHANG YI MOU) ผู้กำกับการชื่อดังของจีนมีผลงานกำกับการแสดงของโอลิมปิกปี 2008 ตื่นตาตื่นใจตลอดเวลา ได้เนรมิตภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 500 คน แสง สี เสียง เครื่องแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง จากนั้นนำท่านชม อุทยานน้ำหยก (Jade Water Village ) อยู่ทางตอนเหนือของลี่เจียง เป็นสถานที่โบราณ อายุกว่า 2,000 ปี อยู่ในเขตชุมชนของเผ่านาซีต้นกำเนิดอารยธรรมโบราณ (อารยธรรมน้ำหยกตงเปา) ภายในอุทยานแบ่งเป็นเขตต่างๆ จุดสูงสุดของหมู่บ้าน จะมีวัดสำคัญ ซึ่งมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาบูชาเทพเจ้า โดยมีการสืบทอดต่อๆกันมา เชื่อในทางภูตผี จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เขตน้ำตก 3 ชั้น น้ำตกที่ไหลจากหิมะ ที่ละลายจากบนยอดเขหิมะมังกรหยก เกิดเป็นน้ำใสไหลเย็นตลอดทั้งปี ด้านหลังติดภูเขาหิมะมังกรหยก ด้านหน้าติดเมืองเก่าลี่เจียง นำท่านเดินทางสู่ วัดยี่เฟิง วัดลามะธิเบตที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงและทางวัดได้ปลูกต้นไม้ คามีเลีย พันธ์ต่างๆเป็นจำนวนมากบางต้นมีอายุกว่า 500 ปี ต้นไม้เหล่านี้จะออกดอกช่วง ฤดูใบไม้ผลิ และจะส่งกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณ มีอยู่ต้นหนึ่งสามารถออกดอกได้ 20,000 ดอกต่อปี ให้ท่านแวะ ชิมชา ต้นกำเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้น เดินทางเข้าที่พัก โรงแรม LV YING HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการ ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง – จงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน เมืองโบราณจงเตี้ยน


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
นำท่านเดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน อยู่ใกล้ที่ราบสูงทิเบตที่มีความสูงกว่า 3,500 เมตร นั่งรถผ่านที่ตำบลสือกู่เลียบฝั่งแม่น้ำทรายทอง ซึ่งเป็น โค้งแรกของต้นแม่น้ำแยงซีเกียง ชมทิวทัศน์อัน สวยงามที่แม่น้ำไหลลงมาทางใต้และไหลกลับหักศอกวกขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณนี้กลายเป็นโค้งน้ำรูปเกือกม้าที่สวยงามตราตรึงใจ จากนั้นชม ช่องแคบเสือกระโจน ซึ่งมีช่องหน้าผาสูงชัน มีสายน้ำคดเคี้ยวไหลผ่านอย่างเชียวกราก เป็นช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก มีความสูงจากพื้นดินถึง 3,800 เมตร มีแก่งน้ำเชี่ยว 18 แก่ง น้ำตก 3 แห่ง รวมระยะทางยาวทั้งสิ้น 28 กิโลเมตร นำท่านชมร้านขาย หินทิเบต ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากหินทิเบต ซึ่งมีความเชื่อกันว่าเป็นสิ่งของมงคล เป็นของฝากที่ระลึก

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารเที่ยว ณ ภัตตาคาร

บ่าย
ออกเดินทางสู่เมือง จงเตี้ยน “ แชงกรีล่า” วิ่งผ่านระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง บริเวณนี้เต็มไปด้วยป่าไม้ธรรมชาติ ยอดเขาที่สุงที่สุดมีชื่อ ยอดคาเกอโป สูงกว่า 6,740 เมตร ในเทือกเขาหิมะเหม่ยลี่ ซึ่งเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต จึงได้ขนานนามดินแดนแห่งนี้ว่าแชงกรีล่า ให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติตลอดสองข้างทางแห่งดินแดนแชงกรีล่าฝูงจามรีและแพะวิถีชีวิตชาวพื้นเมือง ท้องทุ่งเขียว ดอกไม้บานสะพรั่ง ล้อมรอบด้วยภูเขาหิมะขาว นำท่านชม เมืองโบราณจงเตี้ยน ที่ยังคงสภาพการสร้างอาคารบ้านเรือนแบบสถาปัตยกรรมของทิเบต พร้อมกับเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของจงเตี้ยน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่โรงแรมที่พัก PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ของการ ทัวร์คุนหมิง ทะเลสาบปีถาไห่ – ทะเลสาบสูตูหู – วัดซงจ้านหลิง – คุนหมิง


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบปีถาไห่ ให้ท่านนั่งรถแบตเตอรี่ชมความงามของป่าไม้ที่ราบสูง ชมดอกตู้เจียน ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำเมืองจงเตี้ยน จะออกดอกในช่วงเดือน 5 – 9 อิสระให้ท่านชม ความงามของทะเลสาบและธรรมชาติของที่ราบสูง ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,500 – 3,700 เมตร ซึ่งรอบๆและบริเวณทางเดินทางจะเต็มไปด้วยดอกหญ้านานาชนิด และชมนกกระสาสีเทาที่หายาก มีเฉพาะบนที่สูงเท่านั้น จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบสูตูหู ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับสัตว์นานาชนิดและดอกไม้นานาพันธุ์ และภูมิทัศน์ที่งดงาม ซึ่งน้ำทะเลสาบใสนิ่งราวกับผลึกแก้วแล้วยังมีเกาะกลางทะเลสาบที่ปกคลุมไปด้วยสนเมืองหนาว แถมยังมีปลานานาชนิดแหวกว่ายอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ด้วย

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านเที่ยวชม วัดลามะซงจ้านหลิง ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 กม. สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำ พรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง ได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้ง โครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลา ในเมืองลาซา (ธิเบต) มีหอประชุมหลัก 2 ห้อง และโอบล้อมไปด้วย ห้องพักสำหรับพระกว่า 100 ห้อง นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุ

เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่ท่าอากาศยานเมืองจงเตี้ยน

21.00 น.
21.20 น. นำท่านเดินทางสู่คุนหมิงด้วยเที่ยวบินที่ MU 5938 (ใช้เวลาประมาณ 1 ช.ม.)
22.20 น. ถึงท่าอากาศยานอูเจียป้า เมืองคุนหมิง จากนั้นเดินทางสู่โรงแรมที่พัก NEW ASIA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 ของการ ทัวร์คุนหมิง คุนหมิง – วัดหยวนทง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
นำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง วัดหลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและใหญ่ที่สุดแห่งเมืองคุนหมิงและมีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี แต่ละวันจะมีผู้มาสักการะหรือเที่ยวชมมากมาย ภายในศาลมีรูปเจ้าแม่กวนอิม 24 พระหัตถ์ ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธชินราชจำลองซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ วัดแห่งนี้ อาทิเช่น โบสถ์ไทย และพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง ไทย-จีน อิสระกับการช้อปปิ้งเลือกซื้อ สินค้าตามอัธยาศัย ที่มีสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าทีมีมากกว่า 100 ร้านค้า กระเป๋า รองเท้า และ ผลไม้ตามฤดูกาล ที่ท่านสามารถเลือกซื้อฝากคนที่ คุณรัก ด้วยราคาที่คุณสามารถต่อรองได้อย่างสนุกสนาน และ ประทับใจ นำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน อูเจียป้า

15.00 น.
15.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613
16.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
สินค้ารัฐบาลจีนที่แวะชม : โรงงานบัวหิมะ / โรงงานผลิตชา / ไข่มุกน้ำจืด / โรงงานผ้าไหมจีน
หมายเหตุ เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป
อัตรานี้รวม

  • ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ ชั้นทัศนาจร / ภาษีสนามบินทุกแห่ง / ที่พักตามรายการระบุ 2 ท่าน : ห้อง / ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ / อาหารและเครื่องดื่มตามรายการ / น้ำดื่มบนรถทุกวัน / รถบัสนำเที่ยวตามรายการ / มัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่ (กรณีเดินทางไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน) / วีซ่าจีน (เฉพาะพาสปอร์ตไทย) / ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท


อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าน้ำหนักสัมภาระเกินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) / ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ /ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว / ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ


หมายเหตุ

 

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน  จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการขอวีซ่าจีน
  • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
  • ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,200 บาท
  • ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท


เงื่อนไข

 

การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 5,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก
หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินทั้งหมด 
สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com