ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หยังซั่ว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน CZ

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หยังซั่ว


ประเทศ : กุ้ยหลิน

ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน

สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES ( CZ )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หยังซั่ว ทัวร์กุ้ยหลิน เที่ยวกุ้ยหลิน
สนามบินสุวรรณภูมิ – กุ้ยหลิน กุ้ยหลิน - เขางวงช้าง (รวมรถแบต) - ร้านบัวหิมะ - จินจงซาน - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - โชว์กลุ่มน้อยจินจงซาน - ถ้ำหยงฟุ - หยั่งซั่ว - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ระยะสั้น) - ร้านชา - ถนนฝรั่งหยั่งซั่ว - ถ้ำเงิน - กุ้ยหลิน - วัดเหนินเหยิน - ร้านผ้าไหม - โชว์ Dream Like Lijiangกุ้ยหลิน - กระเช้าเหยาซาน - ร้านหยก - เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ถ่ายรูปด้านนอก) - ร้านใยไผ่ไหม - ตลาดใต้ดิน - ถนนคนเดินกุ้ยหลิน - กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก ทัวร์กุ้ยหลิน ปี 2562

-
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หยังซั่ว


วันที่ 1 ของการ ทัวร์กุ้ยหลิน สนามบินสุวรรณภูมิ – กุ้ยหลิน


10.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 (ROW U) สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ)

13.00 น.
เหิรฟ้าสู่ เมืองกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ656

18.30 น.
ถึงสนามบินเมืองกุ้ยหลิน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมณฑลกวางสี กุ้ยหลินมีการก่อชั้นของแผ่นดินหินปูนตามธรรมชาติ ซึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างไม่หยุดยั้ง กุ้ยหลินจึงมีภูเขาที่มีรูปร่างแปลกตาและมีถ้ำสวยงามมากมาย มีแม่น้ำหลีเจียงไหลผ่าน มีถ้ำหินปูนอยู่มากมาย จึงทำให้กุ้ยหลินได้รับขนานนามว่า “เมืองแห่ง เขาเขียว น้ำใส ถ้ำแปลก หินงาม” นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ HONGKONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (กุ้ยหลิน)

วันที่ 2 ของการ ทัวร์กุ้ยหลิน กุ้ยหลิน - เขางวงช้าง (รวมรถแบต) - ร้านบัวหิมะ - จินจงซาน - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - โชว์กลุ่มน้อย


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านชม เขางวงช้าง (นั่งรถแบตเข้าชม) สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลินอยู่ริมแม่น้ำหลี่เจียง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัว จะมองเห็นเขางวงช้าง เด่นสง่าราวกับมีชีวิตท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา จากนั้นนำท่านชม ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นที่พิสูจน์สรรพคุณมาแล้วหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานี้ทาลดอาการพองหรือแสบร้อน

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ เขตน้ำแร่จินจงซาน ที่มีน้ำแร่ธรรมชาติ ใจกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วยทัศนียภาพอันสวยงาม ดื่มด่ำบรรยากาศแสนโรแมนติก อิสระแช่น้ำแร่ตามอัธยาศัย เพื่อการผ่อนคลายท่ามกลางขุนเขาและทัศนียภาพอันรื่นรมย์และบำบัดผิวพรรณให้มีสุขภาพที่ดี หมายเหตุ : กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำสำหรับท่านที่ต้องการแช่น้ำแร่

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม โชว์กลุ่มน้อย การแสดงโชว์วัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆ พักที่ JINZHONGSHAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (จินจงซาน)

วันที่ 3 ของการ ทัวร์กุ้ยหลิน จินจงซาน - ถ้ำหยงฟุ - หยั่งซั่ว - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ระยะสั้น) - ร้านชา - ถนนฝรั่ง


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังรับประทานอาหาร นำท่านชม ถ้ำหยงฟุ ถ้ำที่มีความสวยงามด้วยหินงอกหินย้อยอย่างสมบูรณ์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองหยังซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีธรรมชาติบริสุทธิ์และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1,400 ปีมีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมาก

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ !! ขาหมูร่ำรวย

13.00 น.
จากนั้นเชิญท่าน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ระยะสั้น) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำ มีทิวทัศน์สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ของจีน มีนวนิยายดัง ตลอดจนผู้นำต่างๆ ของโลกที่มาเยือนจีนล้วนกล่าวถึงความงามของทิวทัศน์และ ทิวเขาสองฝากฝั่งแม่น้ำสลับซับซ้อนกับหมอกบางๆที่ปกคลุมเหนือยอดเขา พื้นน้ำประดุจหยกอันสงบนิ่ง เป็นที่คุ้นเคยตามภาพวาดทิวทัศน์ ของนักวาดที่มี ชื่อเสียงโด่งดังของจีน ให้ท่านเพลิดเพลินกับธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ จากนั้นนำท่านแวะ ร้านชา ชิมชาต้นกำเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งถนนซีเจีย (ถนนฝรั่ง) สินค้าของฝากนานาชนิดราคาถูกเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก

ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ !! ปลาแช่เบียร์ พักที่ WEST STREET VISTA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว (หยั่งซั่ว)

วันที่ 4 ของการ ทัวร์กุ้ยหลิน หยั่งซั่ว - ถ้ำเงิน - กุ้ยหลิน - วัดเหนินเหยิน - ร้านผ้าไหม - โชว์ Dream Like Lijiang


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม ถ้ำเงิน ซึ่งเป็นถ้ำที่สวยงามที่สุด มีน้ำตกสายน้ำใสและปลาต่างๆ ไหลเวียนเข้าสู่ภายในถ้ำ ท่านจะได้เที่ยวชมปราสาทพระจันทร์และเงาสะท้อนในน้ำเปรียบประดุจกระจกใส ซึ่งเป็นสถานที่ที่หาที่ใดเสมอเหมือนได้ภายในปราสาทท่านจะได้พบเสาซึ่งสูงเด่นเป็นสง่าร่มที่ประดับด้วยไข่มุกอันล้ำค่าหินคริสตัลสะท้อนแสงมีค่าซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำเงิน นำท่านเดินทางกลับสู่ กุ้ยหลิน

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ !! ขาหมูอบเผือก

13.00 น.
นำท่านไปนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่ วัดเหนินเหยิน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกุ้ยหลิน มีแต่แม่ชีที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้จากนั้นนำท่านชม ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ของเมืองกุ้ยหลิน ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ขึ้นชื่อของจีน

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านชมการแสดง DREAM LIKE LIJIANG ชม โชว์แสง สี เสียง หลากหลายการแสดงใน เพลิดเพลินกับเหล่านักแสดงและประทับใจกับความงดงามมิรู้ลืม พักที่ HONGKONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (กุ้ยหลิน)

วันที่ 5 ของการ ทัวร์กุ้ยหลิน กุ้ยหลิน - กระเช้าเหยาซาน - ร้านหยก - เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ถ่ายรูปด้านนอก) - ร้านใยไผ่ไหม - ตลาดใต้ดิน - ถนนคนเดิน


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเหยาซาน เพื่อนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาชมทัศนียภาพโดยรอบ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเมืองกุ้ยหลิน เป็นที่ท่องเที่ยวมาแต่สมัยราชวงศ์โจวและถังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าเหยาฮ่องเต้ จึงได้ตั้งชื่อภูเขาเหยาซาน บริเวณโดยรอบจะมีต้นนกแขกเต้าออกดอกในฤดูใบไม้ร่วงและเหล่าหิมะขาวโพลนในฤดูหนาว ทำให้เกิดทัศนียภาพสวยงามยิ่งนัก จากนั้นให้ท่านได้แวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียงจากนั้น

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง

บ่าย
นำท่าน ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง ตั้งอยู่ในบริเวณทะเลสาบซานหู ซึ่งบริเวณนี้เมื่อ 900 ปีก่อนเคยเป็นคูเมือง ภายหลังได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะได้มีการสร้างเจดีย์เงิน-ทอง ขึ้น 2 องค์ ความสูงประมาณ 42 เมตร สูง 9 ชั้น โดยเจดีย์องค์ทองสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนเจดีย์เงินนั้นสร้างด้วยปูนสีเงิน โดยมีอุโมงค์ที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ นำท่านแวะชม การผลิตผ้าใยไผ่ไหม ซึ่งนำมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มในแบบต่างๆมากมาย

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร มอบเวลาให้ท่านอิสระช้อบปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึกที่ ตลาดใต้ดิน และ ถนนคนเดิน “ปู้สิงเจีย” ถนนจงซาน กลางใจเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย พักที่ HONGKONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (กุ้ยหลิน)

วันที่ 6 ของการ ทัวร์กุ้ยหลิน กุ้ยหลิน - กรุงเทพฯ


เช้า
บริการอาหารเช้า แบบกล่องได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองกุ้ยหลิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

9.00 น.
เหิรฟ้ากลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) เที่ยวบิน CZ655

12.00 น. (เที่ยง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,500 บาท)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน, คนขับรถวันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน , หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
 • กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน หมายเหตุ : สายการบิน CHINA SOUTHERN มีประกาศเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก และขนาดกระเป๋าสัมภาระ โดยให้กระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 1 ใบ มีน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และขนาดของกระเป๋าต้องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแล้วไม่เกิน 158 เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สูง) สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักต้องไม่เกิน 5 กิโลกรัม ถ้าน้ำหนักและขนาดของกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ จะต้องเสียส่วนที่เกินเป็นจำนวนเงิน 200 USD หรือ 1,300 หยวนต่อใบ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำวีซ่าจีนกรณีเร่งด่วน


หมายเหตุ

-1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก

ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 เงื่อนไข

**กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง****ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นทุกกรณี**

การสำรองที่นั่ง   1. กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันนับ

                      จากวันที่ทำการจอง

                2. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com