ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์จีน กวางเจา เทรดแฟร์ บินตรง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน KQ

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์จีน กวางเจา เทรดแฟร์ บินตรง


ประเทศ : กวางเจา

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

สายการบิน : KENYA AIRWAYS LIMITED ( KQ )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์จีน กวางเจา เทรดแฟร์ บินตรง ทัวร์กวางเจา เที่ยวกวางเจา
กรุงเทพฯ – กวางเจาดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 115th - ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 115th (ต่อ) – ถนนปักกิ่งดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 115th (ต่อ) – ช้อปปิ้งถนนซ่างเซี่ยจิ่วภูเขาดอกบัว – ช้อปปิ้งที่ย่านถนนอิเต๋อลู่ – กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์กวางเจา ราคาถูก ทัวร์กวางเจา ปี 2562

• บินตรงลง “กวางเจา” • เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 115 ได้ 3 วันเต็ม • เจาะลึกอาหารต้นตำหรับกวางตุ้งแท้ๆ • ล่องเรือชม แสง สี เสียง แม่น้ำจูเจียง • มองหาแนวทางธุรกิจที่แหล่งช้อปปิ้งกวางเจา (อิเต๋อลู่, ซ่างเซี่ยจิ่ว, ถนนปักกิ่ง) • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ที่ เขา เหลียนหัวซาน เพื่อความเป็นศิริมงคล • พักกวางเจา 4 คืน
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน กวางเจา เทรดแฟร์ บินตรง


วันที่ 1 ของการ ทัวร์กวางเจา กรุงเทพฯ – กวางเจา


12.30 น.
พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS พบเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ คอยต้อนรับและบริการท่าน

15.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ KQ886

19.00 น.
เดินทางถึงสนามบินไป๋หยุน เมืองกวางเจา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งมีประชากรประมาณ 2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉินมีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทำให้มีการจราจรทางน้ำที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีนเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีน หลังผ่านขั้นตอนพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักที่ HOLIDAY VILLA GUANGZHOU HOTEL หรือเทียบเท่า 3 * คืนนี้เพื่อความพร้อมในการทำบัตรเข้าชมงานรุ่งเช้า รบกวนให้ท่านเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ หนังสือเดินทาง รูปถ่าย 2นิ้ว 2 รูป นามบัตร

วันที่ 2 ของการ ทัวร์กวางเจา ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 115th - ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง


เช้า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก(มื้อที่ 1) นำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงมีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย,แพ้,คัน,แผลสด,ผื่น,เป็นหนอง,สิวอักเสบ,บวมแดง,การอักเสบของผิว,กลากเกลื้อน, โรคผิวหนังต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 115th เพื่อเข้าชมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจาเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน สมควรแก่เวลาพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ (อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชมงาน)

เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) เมนูอาหารหูหนัน และ อาหารจีนแคระ พิเศษ Night Life!!!!! นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำจูเจียงหรือแม่น้ำไข่มุก ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมณฑลกวางตุ้ง ท่านจะได้ผ่านสะพานต่างๆพร้อมสัมผัสบรรยากาศแสง สี เสียง 2 ฟากฝั่ง ยามค่ำคืนอันตระการตา ริมฝั่งจูเจียงทางรัฐบาลกวางเจาได้ตั้งข้อกำหนดให้พัฒนาทิวทัศน์ให้ทันสมัยและสวยงาม ปัจจุบันสองฝากฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยอาคารสูง โรงแรมระดับ 5 ดาวและแหล่งช้อปปิ้งมากมาย การล่องเรือชมวิวดูสีสันยามค่ำคืนภายใต้อากาศที่เย็นสบาย และท่ามกลางเรือแต่ละลำที่ประดับไฟสีสันสวยงามเห็นวิวสะพานแขวนที่ประดับไฟสวย และตึกสูงระฟ้าเมื่อเปิดไฟพร้อมๆ กัน ดูแล้วก็ให้สีสัน สวยงามต่างไปจากช่วงกลางวัน ตอนล่องเรือจะมีเลเซอร์ลำแสงยาวๆ จากตึกสูงๆยิงไปรอบๆ เมืองด้วย ก็จะเพิ่มความตื่นตาตื่นใจ ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทำให้เราได้รู้จักเมืองกว่างโจวยุคใหม่ได้ดีขึ้น จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ HOLIDAY VILLA GUANGZHOU HOTEL หรือเทียบเท่า 3 *

วันที่ 3 ของการ ทัวร์กวางเจา ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 115th (ต่อ) – ถนนปักกิ่ง


5.30 น.
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก ( มื้อที่ 3) นำท่านแวะชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์จากหยก เช่น แหวน สร้อยคอ ต่างหู กำไลข้อมือ และอื่นๆ ซึ่งหยก เป็นอีกหนึ่งสินค้าโอท็อปของจีน ที่คนไทยนิยมซื้อหาเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน จากนั้นนำท่านชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 115th (ต่อ) สมควรแก่เวลาพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ (อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชมงาน)

เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 4) เมนูอาหารแต้จิ๋ว จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนปักกิ่ง ถนนโบราณที่มีชื่อเสียง ท่านสามารถส่องพื้นกระจกใสดูร่องรอยถนนเก่าแก่ได้จากการขุดเจาะของรัฐบาล สองข้างทางมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และของที่ระลึกอีกมากมาย เชิญท่านอิสระซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย เพื่อเป็นของที่ระลึกแด่ญาติมิตรของท่าน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ HOLIDAY VILLA GUANGZHOU HOTEL หรือเทียบเท่า 3 *

วันที่ 4 ของการ ทัวร์กวางเจา ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 115th (ต่อ) – ช้อปปิ้งถนนซ่างเซี่ยจิ่ว


เช้า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก(มื้อที่ 5)นำท่านชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 115 th(ต่อ) สมควรแก่เวลาพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ( อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชมงาน )

เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 6) เมนูอาหารกวางตุ้ง เป็ดย่าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว ซึ่งเป็นถนนโบราณที่เชื่อมไปท่าเรือมาก่อน พระราชสำนักราชวงศ์ชิงอนุมัติให้เป็นศูนย์การค้าระหว่างประเทศในสมัยนั้นจัดเป็นย่านการค้าที่ติดต่อกับยุโรปโดยเฉพาะ แต่ตอนนี้กลายมาเป็นถนนคนเดินที่มีของขายมากมาย และสองข้างทางยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้ได้เห็นด้วย ถือเป็นถนนคนเดินชื่อดังของกว่างโจว เป็นถนนสั้นๆสองสายมาเชื่อมต่อกัน ชมตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไว้แบบทรงโบราณอย่างสวยงามซึ่งตอนหลังคนจีนนำมาสร้างแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบันก็ยังเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีความนิยมอยู่ซึ่งมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายอาทิเสื้อผ้า,กระเป๋า,สินค้าแบรนด์เนมจีน ฯลฯ บรรยากาศจะคล้ายๆย่านในฮ่องกง บางช่วงของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสวสวยงามมาก ยังมีร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ มากมายเลยทีเดียว คึกคักมากในช่วงกลางคืน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักที่ HOLIDAY VILLA GUANGZHOU HOTEL หรือเทียบเท่า 3 *

วันที่ 5 ของการ ทัวร์กวางเจา ภูเขาดอกบัว – ช้อปปิ้งที่ย่านถนนอิเต๋อลู่ – กรุงเทพฯ


เช้า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 7) นำท่านเดินทางสู่เมืองพานหยู..เดินทางสู่ เหลียนหัวซาน หรือ ภูเขาดอกบัว ตั้งอยู่ริมปากอ่าวแม่น้ำจูเจียง เดิมเคยเป็นค่ายทหารของราชวงศ์ชิง ภูเขาเหลียนหัวซาน ได้ชื่อมาจากเหมืองสกัดหินโบราณซึ่งเป็นหินที่มีลักษณะคล้ายดอกบัว บนภูเขาลูกนี้ได้สร้าง “เจ้าแม่กวนอิมองค์ยืน” หันหน้าไปที่ปากอ่าวซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมยืนตรวจสมุทรสูง 44 เมตร หล่อด้วยทองเหลืองหนัก 120 ตันและทองคำหนัก 180 ตำลึง โดยชาวจีนโพ้นทะเล หน่วยงานราชและบุคคลชาวจีนทั่วไปร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคเงินทองและปัจจัยอื่นๆบรรจงสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้า ถือเป็นเจ้าแม่กวนอิมสูงที่สุดในโลก และยังมีเจดีย์เหลียนฮัวถ่า สูง 58 เมตร ทรงแปดเหลี่ยมเก้าชั้นตั้งตระหง่านอยู่บนเขา

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอารหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

บ่าย
จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งที่ ย่านถนนอิเต๋อลู่ ศูนย์ค้าส่งสินค้าแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง แหล่งค้าส่งสินค้านานาชนิด ซึ่งบางอย่างหาไม่ได้ที่เมืองไทย อาทิเช่น ของเล่น, กิ๊ฟช้อป, รองเท้า, กระเป๋า และสินค้าที่ระลึกมากมายนับพันรายการ ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายชนิดที่จำหน่ายในราคาส่ง ได้เวลาเหมาะสมนำท่านสู่สนามบิน

21.30 น.
ออกเดินทางโดย สายการบิน KENYA AIRWAYSโดยเที่ยวบินที่ KQ887

23.30 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....
อัตรานี้รวม

 • 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ ประมาณ 4320 บาท เช็ค ณ วันที่ 24/01/14
 • 3. ค่าห้องพักในโรงแรม ค่าอาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการระบุ
 • 4. จำกัดน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม)
 • 5. ค่าทำวีซ่าจีนแบบเดี่ยว ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ (สามารถเข้าออกได้ 1 ครั้ง)
 • 6. บัตรเข้างานกวางเจาแฟร์ ( สำหรับผู้มีบัตรเชิญแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบัตรเข้างาน เนื่องจากทางบริษัทได้รับสิทธิ์พิเศษในการเข้าชมงานเทรดแฟร์กวางเจา )
 • 7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต


อัตรานี้ไม่รวม

 • 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • 2. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
 • 3. ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่ากรณีที่ลูกค้าเป็นพาสต่างชาติ เช่น พาสสปอร์ตคูเวต พาสสปอร์ตลาว เป็นต้น
 • 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • 6.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 30 หยวน / คน / วัน = 150 หยวน/ท่าน
 • 7. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา


หมายเหตุ

หมายเหตุ   เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

·       การสำรองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สำเนาการชำระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงานขายเท่านั้น

·       เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

·       บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

·       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ

·       เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

·       ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล ห้าแสนบาทและมีเงื่อนไขอื่นๆระบุตามกรรมธรรม์)

·       อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

·       กรณียกเลิกการเดินทางเนื่องจากป่วยต้องนำส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทำเรื่องกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถทำเรื่องคืนได้หรือไม่/ อนึ่งตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะหากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

·       การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

·       การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม (เพิ่มร้านละประมาณ 400 หยวน / ท่าน) ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 เงื่อนไข

เงื่อนไขพิเศษสาหรับการจองทัวร์

·        คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ มีเจ้าหน้าที่ส่งสนามบิน และไกด์ท้องถิ่น พูดไทยได้คอยบริการ)

·       คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)

·       คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

·       กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

 

เงื่อนไขการยกเลิก   - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง

   - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

   - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน    เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

สำรองที่นั่ง   

* ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง  

* ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด

 

เอกสารที่ใช้ทำวีซ่าจีน

1.  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2.  หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า- ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

3.  รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ *ไม่เกี่ยวกับรูปทำบัตรเข้างาน (รูปใหม่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน อัดภาพด้วยกระดาษปกติ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)  

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทางท่านละ 1 ชุด

5.  สำหรับท่านที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้วภายใน 2 ปี ให้ถ่ายเอกสารหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ใน หนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ถ่ายเอกสารหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้ง ล่าสุดแนบมาด้วย)

6.  สำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน

-   กรณีบุคคลทั่วไป ให้ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน ต้องปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน ต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีอย่างน้อย 50,000 บาท

-   กรณีเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ให้ถ่ายสำเนาสูติบัตรและสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน ของบิดาหรือมารดา ปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน และสำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก

-   กรณีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ให้ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน ต้องปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน ต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีอย่างน้อย 200,000 บาท

หมายเหตุ ถ้าผู้สูงอายุที่ไม่มีบัญชีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถใช้ญาติหรือบุคคลอื่น (โดยระบุความสัมพันธ์) โดยทำหนังสือรับรองออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางและถ่ายสำเนา สมุดบัญชีธนาคารของผู้รับรอง ประเภทออมทรัพย์ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน ซึ่งจะต้องปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน

7.  แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้นในการขอวีซ่า

 

กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ

·  หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 500 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ต+รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน   2 ใบ + ที่อยู่ในเมืองไทยและต่างประเทศ + ใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี) + TRAVEL CHEQUE

·  หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทำงาน)

·  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 4,000 บาท

 

สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ

1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก

2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้/ นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า  นำรูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร์  หรือ  รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์

เอกสารที่ใช้สำหรับทำบัตรเข้างาน         1. สำหรับทำบัตรเข้างานให้เตรียมนามบัตรภาษาอังกฤษ ท่านละ 2 ใบ
                                                                    2. รูปถ่ายท่านละ 2 ใบ+พาสปอร์ตตัวจริง

 

กรณียื่นวีซ่าจีนล่าช้า       ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ  1,000  บาท

 

เงื่อนไขของการทำบัตร
1. กรณีที่เข้างานเป็นครั้งแรกให้ท่านเตรียมพาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 1.5-2 นิ้ว ท่านละ 2 รูป+นามบัตรเพื่อทำบัตร (Badge)ใหม่

2. กรณีที่ท่านเคยมีบัตร (Badge) เข้างานแล้ว ให้นำบัตร (Badge) เข้างานเก่าไปด้วย หากท่านทำบัตรสูญหาย ทีมผู้จัดงานกวางเจาเทรดแฟร์ (Canton Fair Organizer) จะคิดค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ ท่านละ 200 หยวน   

 


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com