ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์จีน กวางเจา-ซัวเถา-แต้จิ๋ว-เซินเจิ้น-จูไห่ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน KQ

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์จีน กวางเจา-ซัวเถา-แต้จิ๋ว-เซินเจิ้น-จูไห่


ประเทศ : กวางเจา

ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน

สายการบิน : KENYA AIRWAYS LIMITED ( KQ )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์จีน กวางเจา-ซัวเถา-แต้จิ๋ว-เซินเจิ้น-จูไห่ ทัวร์กวางเจา เที่ยวกวางเจา
กรุงเทพฯ – กวางเจาซัวเถา – เฮียงบู้ซัว – ไต่ฮงกงเกาะหม่าสือ – ศาลเจ้าแม่ทับทิม – แต้จิ๋ว – วัดไทย – วัดไคหยวน – เซินเจิ้นปิ้งหลอหวู่ – จูไห่ – ร้านผ้าไหม - พระราชหยวนหมิง พร้อมโชว์จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล(หวีหนี่) – ชมสวนสาธารณะดอกบัวขาว – ร้านยาจีน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย – กวางเจา – ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง – ผ่านชม CANTON TOWERจัตุรัสฮวาเฉิง – ถนนคนเดินปักกิ่ง - กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์กวางเจา ราคาถูก ทัวร์กวางเจา ปี 2562

-
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน กวางเจา-ซัวเถา-แต้จิ๋ว-เซินเจิ้น-จูไห่


วันที่ 1 ของการ ทัวร์กวางเจา กรุงเทพฯ – กวางเจา


10.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 Gate 10 Row W สายการบิน Kenya Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่าน

15.00 น.
นำท่านเหิรฟ้าสู่กวางเจาด้วยเที่ยวบิน KQ886

19.00 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานไป่หยุน เมืองกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารจีนแคะ
พักที่ JUNYI SUNSHINE HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ของการ ทัวร์กวางเจา ซัวเถา – เฮียงบู้ซัว – ไต่ฮงกง


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า นำทุกท่านเดินทางสู่ ซัวเถา (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เฮี่ยงบู้ซัว ที่ชาวจีนในประเทศไทยให้ความเคารพและศรัทธา เป็นศาลเจ้าองค์จริงที่ชาวจีนในเมืองไทยจำลองเอามาสร้างไว้ที่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วทั่วไปมีความเชื่อว่า ในชีวิตที่เกิดมาครั้งหนึ่งจะต้องหาโอกาสมานมัสการที่เฮี่ยงบูซัวแห่งนี้เมื่อมีโอกาส เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของการค้าและการทำธุรกิจจึงทำให้เป็นที่ศรัทธาและเลื่อมใสของชาวจีนโพ้นทะเลทั่วไปและชาวจีนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนเขาเฮี่ยงบูซัว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สุสานไต่ฮงกง ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของเมืองเฉาหยางแต่เดิมเป็นสุสานของ ซ่งไต่ฮงกงโจวซื่อและได้มีการปฏิสังขรณ์ให้มีอาณาบริเวณกว้างขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่ดึงดูด ใจผู้คนมากที่สุดคือ ศาลาไต่ฮงกงโจวซือ ที่มีความยาว 22 ม. สูง 14 ม. ลึก 14 ม.โดยใช้เสาหินขนาด ยักษ์ 16 ตันค้ำไว้ ภายในศาลามีรูปแกะสลักของท่านไต่ฮงกงประดิษฐานอยู่โดยใช้หยกขาวที่นำเข้าจากพม่ามาแกะสลัก วัดความสูงได้ 2.8 ม. หนัก 3.5 ตัน เป็นที่นับถือของชาวจีนในพื้นที่และชาวจีนโพ้นทะเลในความเมตตากรุณาของที่ได้รวบรวมกันบริจาคเงิน ในการซ่อมแซมบูรณะสุสานแห่งนี้จนใหญ่โต สวยงามดังที่ได้เห็นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของปอเต๊กตึ้งในประเทศไทย

เย็น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารกวางตุ้ง พักที่ GARDEN HOTEL CHENGHAI 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์กวางเจา เกาะหม่าสือ – ศาลเจ้าแม่ทับทิม – แต้จิ๋ว – วัดไทย – วัดไคหยวน – เซินเจิ้น


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เกาะหม่าสือ ซึ่งเป็นเกาะที่มีทิวทัศน์สวยงามเป็นเกาะศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนทั้งในและต่างประเทศให้ความนับถือ เกาะหม่าสือเป็นเกาะขนาดเล็ก มีเนื่อที่ 0.90 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซัวเถา ให้ท่านขอพรจาก “ ไฮตังม่า ” เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชาวจีนแต้จิ๋วที่อยู่ติดทะเล และมีวิถีชีวิตอยู่กับทะเล ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชาวจีนแต้จิ๋วที่อยู่ติดทะเลและมีวิถีชีวิตอยู่กับทะเล

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ว (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองโบราณ เป็นต้นกำเนิดของ “วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล” แห่งสำคัญอีกแห่ง ที่ต้อนรับการกลับบ้านของชาวจีนทั่วโลกด้วยตึกรามบ้านช่องแบบโบราณที่บางแห่งมีประวัตินับพันปีอย่างไม่เปลี่ยนแปลง นำท่านเดินทางสู่ วัดไทย ชมศาลาไทยที่สวยงามที่สร้างจากความร่วมมือร่วมใจของคนจีน คนไทยเชื้อสายจีน และคนจีนที่อยู่ต่างแดน ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นมา ตามต้นแบบของวัดไทยทุกอย่าง นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดไคหยวน วัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองแต้จิ๋ว วัดสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังราว ค.ศ. 738 สมัยจักรพรรดิถังสวนจง (หมิงตี้) บางส่วนเป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวน แต่ก่อนเคยมีเนื้อที่ร้อยกว่าโหม่ว (โหม่ว เป็นภาษาจีนแต่จิ๋ว ภาษาจีนกลางเรียกว่า หมู่ เป็นมาตราวัด 1 หมู่มีเนื้อที่เท่ากับ 666.7 ตร.ม.) แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 20 โหม่ว ถูกรุกที่บ้าง เอาไปทำอย่างอื่นบ้าง ประตูใหญ่ที่คนเข้าออก (ซานเหมือน) มีท้าวโลกบาล (เทียนหวัง) อยู่ด้านซ้ายขวาข้างละ 2 องค์ ตรงกลางเป็นรูป พระศรีอาริยเมตไตย อาคารหลักเรียกว่า ต้าฉงอู่เตียน เป็นวิหารกลาง ปลูกบนยกพื้นหินแกรนิต ภายในมีพระปฏิมาประธาน 3 องค์ ตรงกลางเป็นพระศากยมุนี ข้างซ้ายเป็นพระไภษัชยคุรุ ด้านขวาเป็นพระอมิตาภะ ริมผนังสองด้านเป็นพระอรหันต์ข้างละ 9 องค์ รวมเป็น 18 ที่เรียกว่า จับโป้ยหล่อฮั่น ตรงกลางเป็นพระแม่กวนอิมเหยียบบนปลาหลีฮื้อ เรียกว่า กวนอิมทะเลใต้ ประติมากรรมทั้งหมดนี้สร้างขึ้นใหม่ แต่มีความงดงามมากเนื่องจากของเดิมถูกทำลายหมดในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรม สร้างเพื่อรำลึกถึงเสนาบดีหันเหวินกงผู้ซื่อตรงและเต็มไปด้วยความสามารถในสมัยราชวงศ์ถัง แต่ถูกพวกกังฉินยุยงฮ่องเต้และโดนเนรเทศลงมาภาคใต้ ซึ่งเป็นเมืองแต้จิ๋ว ณ ปัจจุบัน โดยหันเหวินกงเป็นผู้ทำให้เมืองแต้จิ๋วมีความเจริญสูงสุด ทั้งด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ฯลฯ หลังจากนั้นเดินทางสู่ เซินเจิ้น (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)

เย็น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ห่านย่างต้นตำรับกวางตุ้ง พักที่ ROYAL CENTURY HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์กวางเจา ปิ้งหลอหวู่ – จูไห่ – ร้านผ้าไหม - พระราชหยวนหมิง พร้อมโชว์


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านแวะช้อปที่ร้านหยก หลังจากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ หลอหวู่

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่จูไห่ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง) นำท่านแวะร้านไหม ชมผลิตภัณฑ์เครื่องนอนที่ทำจากไหม จากนั้นนำท่านชม พระราชวังหยวนหมิง เป็นสวนที่จำลองมาจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง หลังจากถูกทำลายโดยพันธมิตร ในปี ค.ศ.1860 ได้รับความเสียหายจนยากที่จะบูรณะพระราชวังหยวน หมิงจึงได้ระดมงบประมาณก่อสร้างใหม่ถึง 600 ล้านหยวน และชมโชว์หยวนหมิงประด้วยการแสดงแสงสีเสียง ชุดต่างๆ ยิ่งใหญ่อลังการ

เย็น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทะเล พักที่ LANDMARK HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการ ทัวร์กวางเจา จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล(หวีหนี่) – ชมสวนสาธารณะดอกบัวขาว – ร้านยาจีน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย – กวางเจา – ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง – ผ่านชม CANTON TOWER


0:01 น. (เริ่มต้นวัน)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม แวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล" บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร นำท่าน ชมสวนสาธารณะดอกบัวขาว ให้ท่านสักการะเจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่กวนอิม และกราบนมัสการเทพเจ้าไฉ่ซินเอี๊ยะ (เทพแห่งโชคลาภ) เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านแวะร้านยาจีน

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พาท่านช้อปปิ้ง ณ แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองจูไห่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย ซึ่งเป็นตลาดช้อปปิ้งสินค้าอาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สินค้าที่ระลึก ฯลฯ ซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ กวางเจา (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) พิเศษ กวางเจา Night Life !!!!! นำท่านล่องเรือชม “แม่น้ำจูเจียง แม่น้ำไข่มุก” ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมณฑลกวางตุ้ง ท่านจะได้ผ่านสะพานต่าง ๆ พร้อมสัมผัสบรรยากาศแสง สี เสียง 2 ฟากฝั่ง ยามค่ำคืนอันตระการตา ริมฝั่งจูเจียงทางรัฐบาลกวางเจาได้ตั้งข้อกำหนดให้พัฒนาทิวทัศน์ให้ทันสมัยและสวยงาม ผ่านชม CANTON TOWER (หอส่งสัญณาณทีวี) ซึ่งจัดว่าเป็นหอทีวีที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงที่ 600 เมตร

เย็น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พักที่ JUNYI SUNSHINE HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ของการ ทัวร์กวางเจา จัตุรัสฮวาเฉิง – ถนนคนเดินปักกิ่ง - กรุงเทพฯ


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม จัตุรัสฮวาเฉิง (เมืองแห่งดอกไม้) ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของเมืองกวางเจา มีพิ้นที่ 560,000 ตารางเมตร จัตุรัสนี้รวบรวมสิ่งก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในที่เดียวกัน มีมากกว่า 39 ตึกก่อสร้าง อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์กวางตุ้ง หอดนตรีหอทีวีที่สูงที่สุดในโลก หอหนังสือกวางเจา วังเยาวชน ซึ่งตอนนี้จัดเป็นสวนจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา อิสระให้ท่านเดินชมและเลือกซื้อตามอัธยาศัยถนนคนเดินปักกิ่ง แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมดัง เสื้อผ้า, รองเท้า, ระเป๋า เช่น Bossini, Giordano และสินค้าก๊อปปี้หลายหลายแบรนด์ในราคาสุดพิเศษ

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

15.30 น.
เตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน โดยสายการบิน Kenya Airways

21.30 น.
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน KQ887

23.30 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
อัตรานี้รวม

 • 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
 • 2. ค่าภาษีสนามบินจีน, ค่าประกันภัยและภาษีน้ำมัน
 • 3. ค่าโรงแรมที่พัก (พัก 2 ท่าน / ห้อง หรือกรณีพัก 3 ท่าน / ห้อง เป็นเตียงเสริม)
 • 4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน
 • 5. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • 6. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 • 7. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • 8. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • 9. แจกน้ำดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด ต่อวัน


อัตรานี้ไม่รวม

 • 1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
 • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • 3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 • 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ 30 หยวน ต่อวัน ต่อคนลูกค้า


หมายเหตุ

-

เงื่อนไข

เอกสารในการยื่นวีซ่า(สำหรับพาสปอร์ตไทย)

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน(กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุ)  
 2. รูปถ่าย  2 นิ้ว ท่านละ 1 รูป (รูปสีอย่างเดียว รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 3. ระยะเวลาในการทำวีซ่า 4 วันทำการ
 4. สำหรับพาสปอร์ต่างชาติกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพราะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจอง

 1. วางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
 2. แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ 
 3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย      
 4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 10-12 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีคณะออกเดินทางได้

 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
 3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com