ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์กวางเจา เซินเจิ้น 4D3N 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน MS

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์กวางเจา เซินเจิ้น 4D3N


ประเทศ : กวางเจา

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

สายการบิน : EGYPT AIR ( MS )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์กวางเจา เซินเจิ้น 4D3N ทัวร์กวางเจา เที่ยวกวางเจา
กรุงเทพฯ - กวางเจากวางเจา – เขาเหลียนหัว – เซินเจ้น – หมู่บ้านวัฒนธรรม โชว์เซินเจิ้น มาบุญครองเซินเจิ้น (หลอหวู่เซ็นเตอร์) - ช้อปปิ้งตลาดเครื่องหนังศูนย์สมุนไพร  สวนสาธารณะเยี่ยะซิ่ว - หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน - กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์กวางเจา ราคาถูก ทัวร์กวางเจา ปี 2562

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์กวางเจา เซินเจิ้น 4D3N


วันที่ 1 ของการ ทัวร์กวางเจา กรุงเทพฯ - กวางเจา


0:01 น. (เริ่มต้นวัน)
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางกลับที่พัก Canton Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

11.00 น.
คณะพริอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบิน อียิปแอร์ [Q14 – Q 20]โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทางละสัมภาระ เดินทางสู่กวางเจาโดยสายการบินอียิปแอร์เที่ยวบินที่ MS 958

17.00 น.
ถึงสนามบินกวางเจา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร นำท่านชมเมืองกวางเจาเมื่อ214ปีก่อนคริตกาลจิ๋นซีฮ่องเต้เคยนำทัพมาตั้งค่ายที่ปากแม่น้ำจูเจียง กวางเจาได้กำเนิดเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างชาติในสมัยราชวงศ์ถัง เช่นโปรตุเกส อังกฤษ และยุโรป

ค่ำ
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางกลับที่พัก Canton Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 2 ของการ ทัวร์กวางเจา กวางเจา – เขาเหลียนหัว – เซินเจ้น – หมู่บ้านวัฒนธรรม โชว์


เช้า
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารที่พัก

สาย
เดินทางสู่ เขาเหลียนฮัวซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองพานหยีใกล้ กวางเจา นำท่านขึ้นเขาเหลียนฮัวซานเพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมบนยอดเขา รูปหล่อเจ้าแม่กวนอิม สูง 41 เมตร หล่อด้วยทองเหลืองหนัก 120 ตัน และทองคำหนัก 180 ตำลึง ชมเจดีย์เหลียนฮัวถ่า ( เจดีย์ดอกบัว ) สูง 50 เมตร ทรงแปดเหลี่ยมเก้าชั้น ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง โดยกำลังเงินที่มาจากการบริจาคด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าของชาวจีนโพ้นทะเล หน่วยงานราชการ และบุคคลชาวจีนท้องถิ่น นับเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดองค์หนึ่งในโลก

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย
เดินทางสู่ เซินเจิ้น ศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าที่ได้รับ อิทธิพลความเจริญมาจากฮ่องกงอย่างมาก มายจนกลาย เป็นเมืองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจีน แวะเลือกซื้อ หยกผีซิว ลูกมังกรตัวที่ 9 เครื่องรางนำโชค จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม ซึ่งได้จำลองหมู่บ้านและวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี แปลกตามากมายของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ของจีน ชมการแสดงโชว์ที่สวยงามอลังการ ด้วยระบบแสงสีเสียงเลเซอร์และฉากเวทีที่สวยงามตระการตา และขบวนพาเหรดของชนเผ่าต่างๆ อย่างประทับใจ

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้น เดินทางเข้าสูที่พัก KIND LION HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์กวางเจา เซินเจิ้น มาบุญครองเซินเจิ้น (หลอหวู่เซ็นเตอร์) - ช้อปปิ้งตลาดเครื่องหนัง


เช้า
เช้าที่ห้องอาหารที่พัก

สาย
นำท่านเที่ยวชมเมืองเซินเจิ้น ซึ่งเป็นเศรษฐกิจพิเศษที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ให้ท่านได้แวะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของเมืองเซินเจิ้นที่พิพิธภัณฑ์เมือง อาทิเช่น ชาลิ้นจี่และ หยก เป็นต้นจากนั้นให้ท่านสนุกสนานต่อกับการช้อปปิ้งและต่อรองราคาสินค้าที่ มาบุญครองเซินเจิ้น หรือ ที่คนเซินเจิ้นเรียกว่า หลอวู่ เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าเลียนแบบต่างๆมากมายระหว่างทางชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และทัศนียภาพสองข้างทาง

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่เมืองกวางเจา ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดเครื่องหนัง? ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าหลากหลายอย่างจุใจ อาทิเช่น กระเป๋า เข็มขัด รองเท้า ฯลฯ

ค่ำ
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก CANTON HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 4 ของการ ทัวร์กวางเจา ศูนย์สมุนไพร  สวนสาธารณะเยี่ยะซิ่ว - หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน - กรุงเทพฯ


เช้า
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารที่พัก

สาย
นำท่านเยี่ยมชมศูนย์สมุนไพรจีนโบราณที่มีการผลิตยาขึ้นมาเพื่อรักษาโรคต่างๆ มาแต่สมัยโบราณ ชมสมุนไพรหลากชนิดที่นำมาใช้บำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บ อย่างมีประสิทธิผลโดยไม่มีสารเคมีสะสมในร่างกายในปัจจุบันโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ได้บรรจุแพทย์ทางเลือกไว้บริการคนไข้ เช่น การฝังเข็ม การอบ การนวดต่างๆ เป็นต้น จากนั้นนำท่านสู่ สวนสาธารณะเยี่ยะซิ่ว ภายในมีทะเลสาบ 3 แห่ง ชมอนุสาวรีย์ห้าแพะ ซึ่งใช้หินแกรนิต 120 ก้อน แกะสลักประกอบเป็นแพะ 5 ตัว สูง 11 เมตร แพะตัวใหญ่คาบรวงข้าว 6 รวง ยืนสง่าบนดอย มีเรื่องเล่าว่าในสมัยโจวหยีหวาง เทวดา 5 องค์สวมเสื้อสีสันที่แตกต่างกันขี่แพะ 5 ตัว (แพะแต่ละตัวคาบรวงข้าวมา 6 รวง) ลงจากสวรรค์มาสู่เมืองมนุษย์และมอบพันธุ์เมล็ดข้าวอันเป็นสิริมงคลให้ชาวนา พร้อมทั้งอวยพรให้ชาวนาที่ยากจนพ้นจากความอดอยากตลอดกาล เมื่อสิ้นคำพูดเทวดาก็หายไป แพะที่ขี่มากลายเป็นก้อนหิน 5 ก้อน อนุสาวรีย์แพะ 5 ตัว จึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเจาตั้งแต่นั้นเป็นต้น

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย
เที่ยวชม หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน ที่ตั้งบนถนนตงฟงลู่ ซึ่งอดีตใช้เป็นที่ว่าการของประธานาธิบดีซุนยัดเซน ชมเรื่องราวการปฏิวัติราชวงศ์ชิงของ ดร.ซุนยัดเซน การที่ เสียสละชีวิตเพื่อประชาชนชาวจีน ซึ่งท่านเป็นวีรบุรุษที่ประชาชนจีนเคารพยิ่ง หอ ดร.ซุนยัดเซน สร้างขึ้นโดยเงินสนับสนุนของกองทุนชาวจีนในกวางเจาและต่างประเทศ ใช้เวลาสร้าง 2 ปี (ค.ศ. 1929?1931) โครงสร้างเป็นรูป 8 เหลี่ยม สูง 149 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 71 ม. และครอบคลุมพื้นที่ถึง 12,000 ตารางเมตร มี 4,000 ที่นั่ง จุ 4,700 คน ด้านหน้าของหอมีรูปปั้นของท่านดร . ซุนยัดเซ็น เป็นสัญลักษณ์อีกด้วย นำท่านเยี่ยมชมโรงงานเป่าฟู่ถัง โรงงานที่ผลิตเป่าฟู่หลิง ยาบัวหิมะ ยาสารพัดประโยชน์ชื่อดังของจีน

ค่ำ
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ สนามบินเมืองกวางเจา ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EGYPY AIR เที่ยวบินที่ 959 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...
หมายเหตุ เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป
อัตรานี้รวม

 • ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ สายการบินตามรายการ ชั้นทัศนาจร
 • โรงแรมตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
 • อาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ
 • น้ำดื่มทุกท่าน ทุกวัน
 • รถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ
 • ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางในต่างประเทศ (กรณีเดินทางไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน)
 • ธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน
 • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • รับฟรี...กระเป๋าเดินทางทุกท่าน พร้อมบัตรช้อบปิ้งสินค่าที่ DUTY FREE AIRPORT ตามเงื่อนไขบัตร


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%ซึ่งเป็นภาระของผู้ซื้อ


หมายเหตุ

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน  จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการขอวีซ่าจีน

หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,200 บาท

ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

……15 ท่าน จะมีมัคคุเทศก์เดินทางไปจากไทยด้วย…..เงื่อนไข

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 5,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก

หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com