ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: กวางเจา ฮาร์บิน นมัสการจ้าแม่กวนอิม ทัวร์2ประเทศ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน CZ

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

กวางเจา ฮาร์บิน นมัสการจ้าแม่กวนอิม ทัวร์2ประเทศ


ประเทศ : กวางเจา

ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน

สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES ( CZ )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน กวางเจา ฮาร์บิน นมัสการจ้าแม่กวนอิม ทัวร์2ประเทศ ทัวร์กวางเจา เที่ยวกวางเจา
กรุงเทพฯ – กวางโจว – หอระลึก ดร.ซุนยัดเซน – อนุสาวรีย์ 5 แพะ - ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง (แม่น้ำไข่มุก )สุสาน 72 วีรชน – เดินทางไปฮาร์บิน – เทศกาลน้ำแข็งลานสกีเอ้อหลงซาน – ช้อบปิ้งสินค้าที่ระลึก – ถนนเซนทรัล – วิหารเซนต์โซเฟีย - เทศกาลน้ำแข็งเทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ – สวนเสือขาว – โชว์ว่ายน้ำแข็ง - เดินทางกลับกวางเจานมัสการเจ้าแม่กวนอิมเขาเหลียนหัวซาน - วัดกว่างเสี้ยวซื่อ – มูลนิธิตระกูลเฉิน – ช้อปปิ้งถนน ซ่างเซี่ยจิ่ว – กวางโจวอิสระช้อบปิ้งสินค้า ถนนคนเดิน – เดินทางกลับกรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์กวางเจา ราคาถูก ทัวร์กวางเจา ปี 2562

กวางเจา นำชมหอระลึก ดร.ซุนยัดเซน / อนุสาวรีย์ 5 แพะ / ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง (แม่น้ำไข่มุก ) / สุสาน 72 วีรชน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเขาเหลียนหัวซาน / วัดกว่างเสี้ยวซื่อ / มูลนิธิตระกูลเฉิน / ช้อปปิ้งถนน ซ่างเซี่ยจิ่ว ช้อบปิ้งถนนคนเดิน
ฮาร์บิน ชมเทศกาลน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก / เทศการการแกะสลักหิมะ อลังการที่สุดในโลก / เล่นสกีหิมะ / สวนเสือหิมะ / ชมโชว์การว่ายน้ำแข็ง / โบสถ์เซนโซเฟีย ช้อบปิ้งสินค้าสไตล์รัสเซีย
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางกวางเจา ฮาร์บิน นมัสการจ้าแม่กวนอิม ทัวร์2ประเทศ


วันที่ 1 ของการ ทัวร์กวางเจา กรุงเทพฯ – กวางโจว – หอระลึก ดร.ซุนยัดเซน – อนุสาวรีย์ 5 แพะ - ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง (แม่น้ำไข่มุก )


4.30 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์โดย เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

11.30 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CZ 362

15.00 น.
14.50 น.
เดินทางถึง เมืองกวางเจา ท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง กวางโจว หรือ กว่างเจา เคยมีชื่อเรียกว่า สุ้ย บางครั้งเรียกว่า เมืองห้าแพะ หรือ เมืองแพะ เมืองกว่างโจวตั้งอยู่ปากแม่น้ำจูเจียง (Zujiang) และกว่างโจวยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของประเทศจีน มีความประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,800 ปี เป็นจุดเริ่มของเส้นทางสายไหมทางทะเลใน ครั้งอดีตและยังเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดต้อนรับชาว ตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขาย ชม หอระลึก ดร.ซุนยัดเซน สร้างเมื่อปี 1929 แล้วเสร็จเมื่อปี 1931 โดยจัดแสดง หอระลึก ดร.ซุนยัดเซน ที่นำประเทศชาติของตนสู่ความสำเร็จในการปกครองประชาธิปไตย แสดงอนุสาวรีย์ของ ดร.ฯ อยู่ด้านหน้าหอระลึกทำจากทองสัมฤทธิ์สูง 8 เมตร และ สุสาน ของดร.ซุนยัดเซน ชม อนุสาวรีย์ 5 แพะ สัญลักษณ์แห่งเมืองกวางเจา ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกวางเจา สร้างโดยใช้หินแกรนิต 120 ก้อนแกะสลักประกอบเป็นแพะ 5 ตัว สูง 11 เมตร แพะตัวใหญ่คาบรวงข้าว 6 รวง ยืนสง่าอยู่บนดอย มีเรื่องเล่าว่า สมัยโจวหยีหยาง เมื่อ 4,500 ปีก่อน มีเทวดา 5 องค์สวมเสื้อสีสันที่แ ตกต่างกัน ขี่แพะ 5 ตัวลงมาและคาบรวงข้าวมา 6 รวง สู่เมืองมนุษย์คือเมือง กวางเจา เดิมชื่อ ฉู่ถิง และได้มอบพันธุ์เมล็ดข้าวให้แก่ชาวกวางเจา พร้อมอวยพรให้พ้นจากความอดอยากตลอดกาล เมื่อสิ้นคำพูดเทวดาก็หายไป และแพะที่ขี่มาก็กลายเป็นหิน 5 ก้อน และนักประติมากรรมก็ได้แกะสลักแพะ 5 ตัวตามตำนานที่กล่าวไว้และจากนั้นกวางเจาก็ได้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมาก และเชื่อว่าเป็นเพราะแพะของเทวดาที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง จึงได้ แพะ 5 ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองกวางเจาตลอดมา

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ล่องเรือชมแม่น้ำจูเจียง หรือแม่น้ำไข่มุก แห่งมณฑลกว่างตุ้ง มีความยาวประมาณ 2,000 กม. และเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของประเทศโดยมีแม่น้ำ 4 สายไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำจูเจียง ที่กว่างโจว ผ่านใจกลางเมืองมีความยาว 70 กม. ชื่อของแม่น้ำไข่มุกนี้เชื่อว่าเกิดจากหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งที่อยู่ก้นแม่น้ำ เชื่อว่าเป็นหินไข่มุกทะเล มีลักษณะกลมมน ผิวเรียบเนียน มีขนาดใหญ่และส่องแสงประกายออกมาคล้ายไข่มุก ปัจจุบัน มีสะพานข้ามแม่น้ำ สองฝากฝั่งเต็มไปด้วย โรงแรมระดับ 5 ดาว อาคารสูง แหล่งช้อปปิ้ง เป็นต้น จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก BAILI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 2 ของการ ทัวร์กวางเจา สุสาน 72 วีรชน – เดินทางไปฮาร์บิน – เทศกาลน้ำแข็ง


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
ชมสุสาน 72 วีรชน สร้างเมื่อ ค.ศ. 1918 แล้วเสร็จเมื่อ 1921 เพื่อระลึกถึงวีรชนที่สู้รบเพื่อโค่นล้มราชวงศ์ชิงโดยการนำของ ดร. ซุนยัดเซน และหวางชิง เมื่อวันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 1911 แต่ไม่ประสบผลสำเร็จมีหลุมฝังศพของวีรชน 72 ท่าน มีศิลาจารึกถึงคุณงามความดี บนยอดศิลามีเทพีแห่งสันติภาพมือขวาชูโคมไฟ มือซ้ายถือหนังสือ เปรียบเสมือนกฎหมาย มีความหมายว่า “ ทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย “ เป็นการสร้างเทพีที่เลียนแบบมาจากเทพีเสรีภาพของอเมริกา…ได้เวลาพอสมควร เดินทางสู่ท่าอากาศยานเมองฮาร์บิน

12.30 น.
12.50 น.
เหิรฟ้าสู่เมืองน้ำแข็งฮาบิ้น โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINES เที่ยวบินที่ ZH 9693

17.00 น.
16.50 น.
เดินทางถึงเมืองฮาร์บิน มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ต้องรับท่าน ( ฮาร์บินจะมืดประมาณ 16.00-17.00 ) จากนั้น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน อาจแวะร้านสินค้ากันหนาวให้ท่านเลือกซื้อสินค้า ก่อนเดินทางเข้าที่พัก LONG GONG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์กวางเจา ลานสกีเอ้อหลงซาน – ช้อบปิ้งสินค้าที่ระลึก – ถนนเซนทรัล – วิหารเซนต์โซเฟีย - เทศกาลน้ำแข็ง


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
นำท่านออกเดินทาง ระหว่างทาง ชมความงามของเมือง ที่ประดับประดาไปด้วยน้ำแข็งที่ตั้งตระหง่านท้าแสงอาทิตย์ ก่อนเดินทางเข้าสู่ ลานสกีเอ้อหลงซาน ลานสกีที่จะทำให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นสกีหิมะ และฝึกหัดเล่นสกีหิมะ ทั้งยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น สุนัขลากเลื่อน กระดานสไลเดอร์ (ลากขึ้นไปบนภูเขาหิมะ แล้วลื่นลงมา) ขี่ม้า เลื่อนลากด้วยใบ (คล้าย ๆ วินเซริฟ แต่ใช้แรงลม) ฯลฯ สนุกสนานกันเต็มที่

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองใจกลางเมืองฮาร์บิน จากนั้น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ สินค้าพิ้นเมืองของชาวจีน และชาวรัสเซีย อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก ช้อกโกแลตจากรัสเซีย เสื่อผ้ากันหนาว และของแต่งบ้าน ขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ ฯลฯ หรือเลือกอร่อยกับถั่วนานาชนิดและผมไม้ชุบน้ำเชื่อม ที่ขายบริเวณหน้าร้าน...ได้เวลาพอสมควรเดินทางต่อสู่ ถนนเซนทรัล หรือที่เรียกกันว่า ถนน 1 เหรียญ เพราะอิฐแต่ละก้อนที่นำมาสร้างนั้น มีมูลค่า ถึง 1 เหรียญสหรัฐ ในสมัยนั้น และเป็นถนนสายอนุรักษ์ของเมืองฮาร์บิน ซึ่งมีสถาปัตยกรรเก่าแก่มากมาย โดยเฉพาะซอย 7 และ 8 ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างไ ม่เหมือนใคร...จากนั้น เดินทางต่อสู่ วิหารเซนต์โซเฟีย วิหารของชาวคริสต์ นิกายออโธดอก ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นโบสถ์มานานแล้ว ปัจจุปัน เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองฮาร์บิน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองฮาร์บินด้วย...

เย็น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางต่อเพื่อชม มหกรรมเทศกาลน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก กับการแกะสลักน้ำแข็ง การจัดวางน้ำแข็งเป็นสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ประดับประดาไฟไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้เพลิดเพลินและถ่ายภาพประทับใจเป็นที่ระลึก...หรือเลือกสนุกกับกระดานสไลเดอร์ ที่สร้างมาจากน้ำแข็ง ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวเมืองฮาร์บินในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ (อัตราบริการประมาณ 5 หยวน) เพลิดเพลินกันเต็มที่ ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับสู่ที่พัก

วันที่ 4 ของการ ทัวร์กวางเจา เทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ – สวนเสือขาว – โชว์ว่ายน้ำแข็ง - เดินทางกลับกวางเจา


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
ออกเดินทางสู่เกาะแสงอาทิตย์ หรือ ไท่หยางเต่า เป็นเกาะที่ใช้ในการจัดแสดงการแกะสลักหิมะที่อัดเป็นก้อนแข็ง แกะเป็นรูปร่างต่าง ๆ ที่มีความสวยงาม และอ่อนช้อย เพลิดเพลินกับการชมพร้อมบันทึกภาพประทับใจเป็นที่ระลึก..จากนั้น เดินทางต่อสู่ สวนเสือขาว หรือสวนเสือหิมะ ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮาร์บิน นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถแบบท้องถิ่นที่มีความปลอดภัยสูง เดินทางเข้าไปชมวิถีการดำรงชีวิตของเสือหิมะอย่างใกล้ชิดในสไตล์ซาฟารีปาร์ค ชมการไล่ล่าหาอาหาร ของทั้งเสือ และสิงโต รวมทั้งสายพันธุ์และวัย ต่าง ๆ ของเสือที่แสดงไว้แต่ละกรง แยกจากกัน

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านและคณะ เดินทางสู่บริเวณแม่น้ำสนฮัว ซึ่งกลายเป็นแผ่นลานน้ำแข็งกว้างขวาง มีหลากหลายกิจกรรมให้เล่น อาทิ สุนัขลากเลื่อน สกีลม ขี่ม้า รถหิมะ และก็สไลเดอร์ ฯลฯ ให้ท่านเพลิดเพลินกันก่อน ถึงเวลาแห่งความประทับใจ นำท่านชมการแสดงการว่ายน้ำแข็งของบรรดาเงือกหนุ่มใหญ่ และสาวใหญ่ ที่มีความกล้าประชันกับความหนาวเย็น ของน้ำแข็ง ที่มีความเย็นต่ำกว่า – 20 องศา ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

15.00 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานฮาร์บิน ตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งบนเครื่องบิน โดยมีเจ้าหน้าที่ของเอเชียฮอลิเดย์..คอยอำนวยความสะดวก

17.30 น.
เหิรฟ้ากลับสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน แอร์ไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 5618 ระหว่างทาง บริการอาหารเย็นบนเครื่องบิน

21.30 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองกวางเจา จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOTEL หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หลับสบายในนิทราอันแสนสุข

วันที่ 5 ของการ ทัวร์กวางเจา นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเขาเหลียนหัวซาน - วัดกว่างเสี้ยวซื่อ – มูลนิธิตระกูลเฉิน – ช้อปปิ้งถนน ซ่างเซี่ยจิ่ว – กวางโจว


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
นำท่านเดินทางสู่เมืองพานหยี นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเขาเหลียวหัวซาน อยู่ริมปากอ่าวแม่น้ำจูเจียง เจ้าแม่กวนอิมยืนบนดอกบัว สูง 68 เมตร หันหน้าไปทางปากอ่าวแม่น้ำบนเขาเหลียวหัวซาน หรือเขาดอกบัว เนื่องจากเป็นเขาศิลาแลงชาวบ้านได้สกัดหินไปใช้จนเกือบหมด เหลือเป็นซากหินรูปกลีบดอกบัว และเรียกเป็นเขาดอกบัวเป็นต้นมา แต่เดิมแล้วบริเวณนี้เคยเป็นค่ายทหารของราชวงศ์ชิง มีกำแพงป้อมปราการคอยรักษาความปลอดภัย ชม สวนเป่าม่อหยวน เป็นสวนที่สร้างและขยายจากศาลเจ้าเปาบุ้นจิ้นโบราณ เดิมสวนค่อนข้างเก่าทรุดโทรม เทศบาลกว่างเจาและการท่องเที่ยวได้ร่วมทุนกันและจัดสร้างใหม่ เป็นสถานที่รวมเอาสถาปัตยกรรมทั้งแบบโบราณและสมัยใหม่เข้าผสมผสานกัน มีศิลปะมากมาย เช่น สถาปัตยกรรมแกะสลักจาก หิน ดิน ไม้ ศิลปะจากเครื่องปั้นดินเผา การจัดตกแต่งสวน เก๋งจีน เป็นต้น

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
เดินทางกลับเมืองกวางโจว ชม วัดกวางเสี้ยวซื่อ เป็นวัดนิกายเซนอยู่กลางเมืองกว่างเจา เดิมเป็นสวนหลังวังของเจ้าเมือง ประมาณ ค.ศ. 400 พระตะโม ( ตั๊กม๊อ ) พระโพธิธรรมมาจากอินเดียได้เดินทางมาพบกับเจ้าเมืองกว่างเจา แต่คุยกันไม่เข้าใจในเรื่องศาสนา พระตะโมจึงเดินทางไปวัดเส้าหลินได้เผยแพร่ศาสนานิกายเซนเป็นแห่งแรกจนเจริญรุ่งเรืองและได้เป็นเจ้าอาวาสแห่งวัดเส้าหลินจนมีชื่อเสียงจนถึงปัจจุบัน หากเจ้าเมืองเจรจากับพระตะโมเป็นที่เข้าใจวัดนี้อาจได้เป็นวัดสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเซนแห่งแรกก็เป็นได้ . . ชมมูลนิธิตระกูลเฉิน สร้างสมัยราชวงศ์ชิง สมัยพระเจ้ากวางสู่ ปี ค.ศ. 1890 ในบริเวณกว่า 10,000 ตรม. เดิมเป็นที่เก็บป้ายบรรพบุรุษสำคัญ ๆ ของตระกูลเฉินและสมาชิกมาไหว้ปีละ 2 ครั้ง เหตุที่สร้างมูลนิธิ เนื่องจากปลายสมัยราชวงศ์ชิง ตระกูลที่ร่ำรวยนิยมสร้างเกียรติประวัติให้ตระกูลมีชื่อเสียง ได้มีคนจีนโพ้นทะเลได้รวบรวมคนในตระกูลทั้ง 72 อำเภอของมณฑลกวางตุ้งให้จัดตั้งมูลนิธิของตระกูล เพื่อเป็นที่ชุมนุมและพร้อมทั้งสถานที่อบรมลูกหลานก่อนที่จะไปสอบจอหงวน และได้กลายเป็น โรงเรียนตระกูลเฉิน ต่อมารัฐบาลจีนได้บูรณะซ่อมแซมเป็นครั้งใหญ่ เมื่อ 1957 และ 1981 ประกาศให้เป็นสถานที่อนุรักษ์ เพราะสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวอย่างเห็นได้ชัด ช้อปปิ้งถนนซ่างเซี่ยจิ่ว เป็นถนนการค้าต้นราชวงศ์ชินก่อนสงครามฝิ่น ซึ่งรัฐบาลเปิดเป็นสถานที่สำหรับค้าขายกับยุโรป ปัจจุบันสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ได้มีการบูรณะซ่อมแซมใหม่แต่ยังคงความดั้งเดิมอยู่ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย เช่น สินค้าแบรนเนม ของพื้นเมือง ฯลฯ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ท่านเข้าสู่ที่พัก BAILI HOTEL ระดับเดียวกัน

วันที่ 6 ของการ ทัวร์กวางเจา อิสระช้อบปิ้งสินค้า ถนนคนเดิน – เดินทางกลับกรุงเทพฯ


เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สาย
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ถนนโบราณปักกิ่ง อิสระเลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า
รองเท้า ฯลฯ ทั้งที่เป็นแบรนเนม และสินค้าท้องถิ่น เพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินกวางเจา เพื่อเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ

15.30 น.
15.45 น.
เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CZ363

17.30 น.
17.45 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ
อัตรานี้รวมอัตรานี้ไม่รวมหมายเหตุเงื่อนไข


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com